ข่าวสารสำนักบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรม

สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 9 รายละเอียด

การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 6 รายละเอียด

การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 13 รายละเอียด

กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 27 รายละเอียด

Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 5 รายละเอียด

กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม ; Modified Maitland Concept รุ่นที่ 1 รายละเอียด

วารสารสำนักบริการวิชาการ

ขอเชิญนักวิชาการ ส่งบทความผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ทุกมหาวิทยาลัย ทุกสถาบันการศึกษา เพื่อลงในวารสารวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน (ชื่อเดิม : วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

สรุปผลการหาความต้องการของชุมชน

ข้อมูลสรุปผลการสำรวจหาความต้องการของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ไปข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายงานประจำปี

สรุปรวมรายงานประจำปี สำนักบริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

รายงานการดำเนินงานเชิงพื้นที่บริการวิชาการ

รายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่บริการวิชาการ ชุมชนต้นแบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบลงทะเบียนอบรม

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักบริการวิชาการ และหน่วยงานภายนอก

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ข้อมูลสารสนเทศของสำนักบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานและเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง