โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
หัวหน้างานบริการวิชาการ
หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร
หัวหน้างานแผนยุทศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
หัวหน้างานบริการวิชาการ
หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร
หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ