กรอกข้อมูลใบจัดหาพัสดุลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย วงเงินงบประมาณ

รวม
รวมภาษี
แยกภาษี
           
ราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
0.00 บาท
 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
0.00 บาท
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
0.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
0.00 บาท
 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
0.00 บาท
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
0.00 บาท 
หมายเหตุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ระบุกรรมการตรวจรับฯ 1 คน และวงเงินตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ระบุกรรมการตรวจรับฯ 3 คน