แบบฟอร์มจัดหาพัสดุ

แบบฟอร์มจัดหาพัสดุ

 
งาน วันที่
 
ลำดับ
 
ชื่อผู้เบิก ตำแหน่ง
ชื่อหัวหน้างาน งาน
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะบันทึก