แบบฟอร์มจัดหาพัสดุ
รายงาน
ลำดับ ส่วน/กลุ่มภารกิจ วันที่ รายการ ชื่อผู้เบิก
0001
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. ปลั๊กพ่วง 3 ตา
2. กาแฟผง
3. กระดาษ A4
นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง
0002
งานบริการวิชาการ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. กระดาษ A4
2. เทปใส
3. ลวดเย็บกระดาษ
นางสาวผ่องศรี เป้งสะท้าน
0003
บริหารและสื่อสารองค์กร 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. กระดาษ เอ 4
2. ซองนำ้ตาลไม่ขยายข้างเอ 4
3. ถ่าน 2เอ
4. ถ่าน 3เอ
นาย ทนงศักดิ์ พิลาคำ
0004
บริหารและสื่อสารองค์กร 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. น้ำยาล้างขาน
2. คอฟฟี่เมต
นาย ทนงศักดิ์ พิลาคำ
0005
งานบริหารและสื่อสารองค์กร 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. แก้วกาแฟที่ระลึกสำหรับวิทยากร
นายชาลี พรหมอินทร์
0006
แผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. สมุดจดบันทึก โครงการเพาะเห็ดเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้(U2Tตำบลกุดขอนแก่น)
นางสาวศิริพร สุวรรณหาร
0007
งานบริการวิชาการ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. กระดาษ A4
นายอิศราพงษ์ ฟักตั้ง
0008
แผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. สมุดบันทึก
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ
0009
งานบริหารและสื่อสารองค์กร 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว
นางสาวอุมาพร ปาลสาร
0010
งานบริการวิชาการ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. กาแฟ
2. น้ำตาล
นางสาวผ่องศรี เป้งสะท้าน
0011
บริหารและสื่อสารองค์กร 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. กาแฟ
2. ซองจดหมายdl
3. c4 ขยายข้าง
นาย ทนงศักดิ์ พิลาคำ
0012
NaN เดือน undefined พ.ศ. NaN
0013
แผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. สมุดบันทึก (สำนักบริการวิชาการ)
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ
0014
งานบริการวิชาการ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. ปากกา หมึกซึม Expert Gel Broad ยี่ห้อB&G
นายอิศราพงษ์ ฟักตั้ง
0015
งานบริการวิชาการ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
1. แผ่น CD-R
2. ซองใส่ CD สีขาวมีหน้าต่าง
นางสาวผ่องศรี เป้งสะท้าน
0016
งานบริการวิชาการ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1. ถ่านอัลคาไลน์ 2 A
นางสาวกนกวรรณ รัตน์สุวรรณ์
0017
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1. กาแฟผง
2. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8
3. สเปรย์ปรับอากาศ
นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง
0018
งานบริหารและสื่อสารองค์กร 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1. ของที่ระลึกสำหรับวิทยากร
นายชาลี พรหมอินทร์
0019
งานบริการวิชาการ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1. ซองใส่วุฒิบัตร
นายอิศราพงษ์ ฟักตั้ง
0020
งานบริการวิชาการ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1. กระดาษ A4
2. กาแฟ
นายอิศราพงษ์ ฟักตั้ง
0021
แผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1. เทปกาวสองหน้าแบบหนา
2. เทปกาวสองหน้าแบบบาง
นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
0022
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1. สก๊อตเทป 6 ม้วน
2. คลิปดำ เล็ก
3. คลิปดำ ใหญ่
4. ตลิบชาด (สีน้ำเงิน)
5. การดาษอาร์ตมัน A4 150 แกรม
นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง
0023
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1. คลิปดำ เบอร์ ใหญ่
2. แท่นประทับตรา (สีน้ำเงิน)
3. กระดาษอาร์ตมัน A4 150 แกรม
4. สก๊อตเทปใส
5. ปากกาลิคควิด
6. คลิปดำ เบอร์ เล็ก
นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง
0024
งานบริหารและสื่อสารองค์การ (พัสดุ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1. กระดาษถ่ายเอกสาร F4
นางประคอง เชียงนางาม
0025
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1. ขาตั้ง x-stand
นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ
0026
บริหารและสื่อสารองค์กร 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1. ใบเสร็จรับเงิน
นางสาวกาญจนา บุศรีคำ
0027
งานบริการวิชาการ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1. ซอง A4 แบบไม่ขยายข้าง
นางสาวผ่องศรี เป้งสะท้าน
0028
บริหารและสื่อสารองค์กร 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
1. ลวดเสียบกระดาษ
2. กระดาษชำระม้วนใหญ่
3. กาแฟ
4. คอฟฟี่เมท
5. โอวัลติล
6. น้ำตาลทราย
0029
งานบริหารและสื่อสารองค์กร 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4
2. กรรไกร
นางสาวสมยงค์ แหล่ยัง
0030
งานบริหารและสื่อสารองค์กร 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
1. ของที่ระลึกวิทยากร (รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร)
นางสาวประภาพร ปิ่นใจ
0031
บริหารและสื่อสารองค์กร 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
1. ของที่ระลึก(กระบอกน้ำ)
นางสาววรรณภา สีดาพล
0032
บริการวิชาการ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
1. กระดาษ A4
นางสาวลลดา สินธุพันธ์
0033
งานบริหารและสื่อสารองค์กร 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
1. แก้วกาแฟ
นางสาววรรณภา สีดาพล
0034
บริการวิชาการ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
1. กระดาษ
นางสาวลลดา สินธุพันธ์
0035
บริหารและสื่อสารองค์กร 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
1. แก้วเก็บความร้อน
นางสาววรรณภา สีดาพล
0036
0037
บริหารและสื่อสารองค์กร 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
1. กระดาษชำระม้วนใหญ่
2. ซันไลต์
3. สบู่เหลว
4. กาแฟ
5. ลวดเย็บกระดาษ(แม็กช์)8
6. กระดาษชำระม้วนเล็ก
นาย ทนงศักดิ์ พิลาคำ
0038
งานบริหารและสื่อสารองค์การ (พัสดุ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
1. สมุดทะเบียนส่ง
2. สมุดทะเบียนรับ
นางประคอง เชียงนางาม
0039
งานบริการวิชาการ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
1. ของที่ระลึกสำหรับวิทยากร
นายอิศราพงษ์ ฟักตั้ง
0040
งานบริหารและสื่อสารองค์กร 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
1. ของที่ระลึกสำหรับวิทยากร
นางสาวประภาพร ปิ่นใจ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 47 รายการ

12 >>