ใบจัดหาพัสดุทั้งหมด

จำนวนใบจัดหาทั้งหมด 571 ฉบับ
ถัดไป | หน้าสุดท้าย
เลขที่ใบจัดหา ส่วนงาน ที่ อว วันที่ เจ้าของเรื่อง สถานะใบจัดหา
647 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/020 26/01/2565 นางประคอง เชียงนางาม
646 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/019 26/01/2565 นางประคอง เชียงนางาม
645 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/54 25/01/2565 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
644 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/53 24/01/2565 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
043/2565
643 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/52 24/01/2565 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
642 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/051 24/01/2565 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
641 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/013 21/01/2565 นางประคอง เชียงนางาม
640 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/011 21/01/2565 นางประคอง เชียงนางาม เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
042/2565
639 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/009 21/01/2565 นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6504/000006
638 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/45 21/01/2565 ยกเลิก
637 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/44 21/01/2565 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6504/000007
636 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/007 19/01/2565 นางรชตวรรณ พรมภักดี เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
041/2565
634 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/036 18/01/2565 นางสาวอุมาพร ปาลสาร เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6504/000005
633 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/008 18/01/2565 นางประคอง เชียงนางาม เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
040/2565
632 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/034 17/01/2565 นายชาลี พรหมอินทร์
630 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/030 13/01/2565 นายชาลี พรหมอินทร์ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6504/000008
629 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/021 11/01/2565 นายชาลี พรหมอินทร์ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
039/2565
628 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/016 10/01/2565 นางสาวสมยงค์ แหล่ยัง
623 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.1/007 05/01/2565 นายณัฐพล หีบแก้ว เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
038/2565
622 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.1/006 05/01/2565 นายณัฐพล หีบแก้ว เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
037/2565
จำนวนใบจัดหาทั้งหมด 571 ฉบับ
ถัดไป | หน้าสุดท้าย