ใบจัดหาพัสดุทั้งหมด

จำนวนใบจัดหาทั้งหมด 446 ฉบับ
หน้าแรก | ก่อนหน้า | ถัดไป | หน้าสุดท้าย
เลขที่ใบจัดหา ส่วนงาน ที่ อว วันที่ เจ้าของเรื่อง สถานะใบจัดหา
619 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/1077 28/12/2564 นางสาวกาญจนา บุศรีคำ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20PR6504-000003
610 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.1/ 29/12/2564 นายอิศราพงษ์ ฟักตั้ง เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6501/000002
609 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/1438 28/12/2564 นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6503/000173
606 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/1069 27/12/2564 นางสาวอุมาพร ปาลสาร เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6504/000001
605 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/1068 27/12/2564 นายชาลี พรหมอินทร์
598 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/1419 20/12/2564 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6503/000160
597 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/1014 17/12/2564 นางสาววรรณภา สีดาพล เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20พำ6503/000170
596 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/1062 22/12/2564 นางสาววรรณภา สีดาพล เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6503/000169
595 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.1/341 23/12/2564 นางสาวกรฎา พลเยี่ยม เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6503/000176
594 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/1416 23/12/2564 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6503/000159
593 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.1/340 23/12/2564 นางสาวกนกวรรณ รัตน์สุวรรณ์ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6503/000178
592 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/1057 22/12/2564 นางสาวอุมาพร ปาลสาร เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6503/000161
589 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/1412 21/12/2564 ยกเลิก
588 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/1411 21/12/2564 นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
INV02-003-65
587 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/1410 21/12/2564 นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6503/000150
586 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/1409 21/12/2564 นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6503/000164
585 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/1408 21/12/2564 นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6503/000165
584 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/1407 21/12/2564 นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6503/000155
583 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/1406 21/12/2564 นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับ
035/2565
582 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/1403 21/12/2564 นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6503/000145
จำนวนใบจัดหาทั้งหมด 446 ฉบับ
หน้าแรก | ก่อนหน้า | ถัดไป | หน้าสุดท้าย