ใบจัดหาพัสดุทั้งหมด

จำนวนใบจัดหาทั้งหมด 446 ฉบับ
หน้าแรก | ก่อนหน้า |
เลขที่ใบจัดหา ส่วนงาน ที่ อว วันที่ เจ้าของเรื่อง สถานะใบจัดหา
137 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/865 25/10/2564 นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
136 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/864 25/10/2564 นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502/000058
135 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/863 25/10/2564 นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502/000059
134 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/758 21/10/2564 นางสาววรรณภา สีดาพล เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502/000002
133 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/760 21/10/2564 นางสาววรรณภา สีดาพล เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6501/000072
132 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/761 21/10/2564 นางสาววรรณภา สีดาพล เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502/000004
131 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/759 21/10/2564 นางสาววรรณภา สีดาพล เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6501/000071
130 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/755 21/10/2564 ยกเลิก
129 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/754 21/10/2564 นางสาววรรณภา สีดาพล เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6501/000074
128 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.1/234 21/10/2564 นางสาวกรฎา พลเยี่ยม เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502/000091
127 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.1/233 21/10/2564 นางสาวกรฎา พลเยี่ยม เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502/000086
126 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.1/232 21/10/2564 นางสาวกรฎา พลเยี่ยม เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502/000076
125 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.1/231 21/10/2564 นางสาวกรฎา พลเยี่ยม เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502/000061
124 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.1/230 21/10/2564 นางสาวกรฎา พลเยี่ยม เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502/000069
123 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.1/229 21/10/2564 นางสาวกรฎา พลเยี่ยม เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502/000055
122 งานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.2/756 21/10/2564 นางสาววรรณภา สีดาพล เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502/000003
121 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.1/228 21/10/2564 นางสาวกรฎา พลเยี่ยม เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502-000057
120 งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.1/227 21/10/2564 นางสาวกรฎา พลเยี่ยม เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502-000012
119 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/859 21/10/2564 ยกเลิก
118 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
อว 660206.3/859 21/10/2564 นายประภาพรณ์ ขันชัย เบิกจ่ายจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ใบตรวจรับ
20re6502/000005
จำนวนใบจัดหาทั้งหมด 446 ฉบับ
หน้าแรก | ก่อนหน้า |