แบบฟอร์มจัดหาพัสดุ
ใบขอให้จัดหาพัสดุ/จัดจ้าง
No. 448
ส่วนงาน งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการ
ที่ อว 660206. วันที่ 3 ธันวาคม 2564
(1) เรื่อง ขอให้จัดหาพัสดุ/จัดจ้าง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (ผ่านผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักฯ)
             ด้วยข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องใช้วัสดุประเภทจ้าง/เหมา ค่าเช่าห้องประชุม ห้องอำนวยการศูนย์สอบ ประจำสนามสอบโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
เหตุผลต้องการใช้เพื่อ การจัดสอบท้องถิ่น  โดยต้องการใช้วัสดุ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลำดับ
รายการ
จำนวน
หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย
งบประมาณ
หมายเหตุ
1
ค่าเช่าห้องประชุม ห้องอำนวยการศูนย์สอบ ประจำสนามสอบโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
1
สนาม
5,000.00
5,000.00
  ราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000.00
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
       ลงชื่อ...........................................เจ้าของเรื่อง
( ยกเลิก )
    ลงชื่อ....................................................หัวหน้างาน
             ( นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์ )     

(2) ความเห็นของผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักฯ
     (  ) พิจารณาเห็นชอบ
          [  ] เงินแผ่นดิน (ม.ในกำกับ)   [  ] เงินรายได้
          [  ] อื่นๆ..................... 
     (  ) พิจารณาไม่เห็นชอบ เพราะ............................         

                               ลงชื่อ.....................................................
                                    ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักฯ
                                      วันที่.............../............../............

   คณะกรรมการตรวจรับ ดังรายชื่อต่อไปนี้
             คณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
**วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท: กรรมการ 1 คน **วงเงินเกิน 100,000 บาท : กรรมการ 3 คน
             1.  นางสาวอุมาพร ปาลสาร ประธานกรรมการ
             2.   กรรมการ
             3.   กรรมการ

(3) ที่ อว 660206.   /...........ลงวันที่.....................
เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักฯ
         เพื่อตรวจสอบยอดเงินก่อนเสนออนุมัติ
                จำนวน................................บาท

                  ...............................................
                             เจ้าหน้าที่พัสดุ
                   ............../............./...............

   (4) เรียน  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
             ได้ตรวจสอบยอดเงินแล้ว สามารถดำเนินการได้โดยใช้
             [  ]   เงินงบประมาณแผ่นดิน...........................
             [ /]  เงินรายได้.......................................

                       .....................................................
                                  เจ้าหน้าที่การเงิน
                          .............../............../............

  [  ] อนุมัติงบประมาณตามเสนอ
[  ] ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................................
 
                                 ...................................................................
                          (...............................................................................)
                                 วันที่....................................................