แบบฟอร์มจัดหาพัสดุ
ใบขอให้จัดหาพัสดุ/จัดจ้าง
No.
ส่วนงาน
ที่ วันที่ 1 มกราคม 2513
(1) เรื่อง
เรียน
             ด้วยข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องใช้วัสดุประเภทจ้าง/เหมา
เหตุผลต้องการใช้เพื่อ  โดยต้องการใช้วัสดุ วันที่  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลำดับ
รายการ
จำนวน
หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย
งบประมาณ
หมายเหตุ
  ราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
       ลงชื่อ...........................................เจ้าของเรื่อง
( )
    ลงชื่อ....................................................หัวหน้างาน
             ( )     

(2) ความเห็นของผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักฯ
     (  ) พิจารณาเห็นชอบ
          [  ] เงินแผ่นดิน (ม.ในกำกับ)   [  ] เงินรายได้
          [  ] อื่นๆ..................... 
     (  ) พิจารณาไม่เห็นชอบ เพราะ............................         

                               ลงชื่อ.....................................................
                                    ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักฯ
                                      วันที่.............../............../............

   คณะกรรมการตรวจรับ ดังรายชื่อต่อไปนี้
             คณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
**วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท: กรรมการ 1 คน **วงเงินเกิน 100,000 บาท : กรรมการ 3 คน
             1.   ประธานกรรมการ
             2.   กรรมการ
             3.   กรรมการ

(3) ที่ อว 660206.   /...........ลงวันที่.....................
เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักฯ
         เพื่อตรวจสอบยอดเงินก่อนเสนออนุมัติ
                จำนวน................................บาท

                  ...............................................
                             เจ้าหน้าที่พัสดุ
                   ............../............./...............

   (4) เรียน  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
             ได้ตรวจสอบยอดเงินแล้ว สามารถดำเนินการได้โดยใช้
             [  ]   เงินงบประมาณแผ่นดิน...........................
             [  ]  เงินรายได้.......................................

                       .....................................................
                                  เจ้าหน้าที่การเงิน
                          .............../............../............

  [  ] อนุมัติงบประมาณตามเสนอ
[  ] ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................................
 
                                 ...................................................................
                          (...............................................................................)
                                 วันที่....................................................