วารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม สำนักบริการวิชาการ

ฉบับปัจจุบัน

รายการวารสาร

บทบรรณาธิการ

download

การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี

download

ปัญหาฝุ่น PM 2.5: เผาป่าทำให้เกิดมลพิษจริงหรือ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

download

การดูแลสุขภาพและผลผลิตแพะ-แกะเชิงบูรณาการของฟาร์มเกษตรรายย่อยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

download

การพัฒนาอุตสาหกรรมสปาสู่มาตรฐานสากล ปีที่ 1

download

ส่งเสริมสุขภาพทางการยภาพบำบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน

download

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและกลุ่มที่ต้องการพิเศษในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

download

การผลิตยาสมุนไพรสำหรัสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

download

ศิลปกรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอีสานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

download

การจัดทำสื่อการสอนภาษาไทย การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะชาวต่างชาติ สหรับ Yangon University of Foreign Language (YUFL) ประเทศเมียนมา

download

ทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์

download