วารสารบริการวิชาการเพื่อสังคมทั้งหมด

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565