วารสารบริการวิชาการเพื่อสังคมทั้งหมด

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565