กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ


รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการ

คณะทำงานวารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม