วารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม สำนักบริการวิชาการ

ฉบับปัจจุบัน

รายการวารสาร

บทบรรณาธิการ

download

ถอดบทเรียนการจัดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

download

การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน

download

การจัดการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพรชุมชนบ้านหนองเทียม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

download

การบริการวิชาการแก่สังคมตามแนวทางการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

download

ถอดบทเรียนกระบวนการจัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริการวิชาการในยุคดิสรัปชั่นของงานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

download