สำนักบริการวิชาการ มข. อบรม การสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา 36 ปี คณะเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมประชุมด้านการบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย สำนักบริการวิชาการ มข. ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ สำนักบริการวิชาการ ถอดบทเรียนการให้บริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มข. จัดค่ายเยาวชนพี่สอนน้องวาดภาพ สะท้อนวิถีชีวิต สร้างสำนึกรักบ้านเกิด สำนักบริการวิชาการ มข. สอนทำขนมไทย ฟื้นอาชีพหลังโควิด 19