ข่าวประชาสัมพันธ์
มข. ติวเข้มหัวหน้าโครงการเตรียมบริการชุมชน ปี 2561 มข. จัดส่งเสริมคุณธรรมและสำนึกรักความเป็นชาติให้กับเยาวชนตำบลบ้านกง มข. โชว์ผลงานบริการวิชาการปี 60 สามร้อยกว่าโครงการ ผู้ใช้บริการ 7 แสน มข. นำเกษตรกรบ้านโต้น ดูงานเกษตรครบวงจร และวิสาหกิจปลูกผัก อ.โพธิ์ชัย มข. จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร "การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล" มข. จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่อง "การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาล" สำนักบริการวิชาการ มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการ คบอ. ครั้งที่ 3 ปี 2560