ข่าวประชาสัมพันธ์
มข. จัดอบรมผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 8 มข. หารือความร่วมมือ เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย นโยบายการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ม.ขอนแก่น ปี 2562 - 2566 มข. อบรมทักษะและให้กำลังใจข้าราชการชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 มข. นำเกษตรกรบ้านโต้นดูงานวิสาหกิจปลูกผักคำพอุง สำนักบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับ ผอ.ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์และสื่อมวลชน มข.เปิดโครงการอบรมข้าราชการชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2