ข่าวประชาสัมพันธ์
นศ.มข. วาดภาพให้น้อง มข. นำ ทต.บ้านโต้นดูงานการพัฒนาแบบองค์รวม "ช่องสาลิกาโมเดล" จ.ลพบุรี มข. อบรมภาษาไทยที่ย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์ มข.จัดอบรมความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ ม.จำปาสัก สปป.ลาว มข. จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน มข. ร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB) ทิศทางการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๖๓