ข่าวประชาสัมพันธ์
มข. รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจำกัดจำนวนประชากรสุนัขและแมว มข. ปัจฉิมนิเทศ ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่ม 2 ปี 2560 มข.จัดสอบข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2560 มข.พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่อำเภอ มข.พัฒนา มข. จัดอบรมการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ มข.ติวเข้มครูผู้ดูแลเด็ก ไทยแลนด์ 4.0 มข. อบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ชุมชมหนองกอมเกาะ จ.หนองคาย