สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0-4334-8983 โทรสาร. 0-4320-2408
email: uackku@gmail.com