โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน สำนักบริการวิชาการ
  • โครงสร้างองค์กร
  • คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ
  • คณะกรรมการบริการวิชาการ
  • คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
  • คณะกรรมการภาคประชาชน
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
     
ดร.กิตติ วิทูรวิทยลักษณ์
     
กรรมการและเลขานุการ
     
     
ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ
     
 
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
คณะกรรมการ
     
ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์
รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ
รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
 
ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน
 
กรรมการและเลขานุการ
     
   
ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์
   
 
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
ผศ.กมล อนวัช
 
คณะกรรมการ
     
ผศ.สินทร ศิลา
รศ.อัมพน ห่อนาค
รศ.นพ.สมเดช พินิจสุนทร
อ.อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ
ผศ.นิยะดา ห่อนาค
ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม
นายพิชัย เล่งพานิชย์
นายวีระกุล ชายผา
กรรมการและเลขานุการ
     
 
นางวิภาดา มีแวว
กรรมการและเลขานุการ
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววรรณวิษา โจ่ยสา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ภาครัฐบาล
     
พ.อ.ชาญชัย เอมอ่อน
ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก
นายอินทร กิตติก้อง
นายอัศวิน มงคุณคำชาว
 
นายสวรรค์ กุลชนก
นายไกรวิชญ์ พลแสน
นางจันทนา วิธีเจริญ
 
ภาคเอกชน
     
นายเข็มชาติ สมใจวงษ์
นายสุพัฒ วงษ์โก
นายเทิดศักดิ์ ธรรมขันต์
นายพิชัย เล่งพานิชย์
   
นายสุนีย์ พลถนอม
นายสมบัติ ทองขาว
   
ภาคสื่อมวลชน
     
พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ
นายเสรี จูบุญส่ง
นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ
นายสุวรรณ ไตรมาลัย
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
 โทร. 0-4334-8983  โทรสาร. 0-4320-2408