โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน สำนักบริการวิชาการ
  • โครงสร้างองค์กร
  • คณะกรรมการประจำสำนักฯ
  • คณะกรรมการบริการวิชาการ
  • คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
  • คณะกรรมการภาคประชาชน
ประธานกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
กรรมการ (ระดับรองอธิการบดี)
กรรมการ (ระดับคณบดี)
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
กรรมการ (ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ)
   
ศ.ดร.อนันต์ พลธานี
รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ
นายมรกต พิชรัตน์
   
กรรมการและเลขานุการ
     
     
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
     
 
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
คณะกรรมการ      
ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
 
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  
กรรมการและเลขานุการ      
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
นายธวัช รัตนมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางวิภาดา มีแวว
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวประภาพร ปิ่นใจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
  ประธานกรรมการ  
   
  รศ.อัมพน ห่อนาค  
  รองประธานกรรมการ  
   
  ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์  
คณะกรรมการ
     
รศ.พิศาล ศิริธร รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม รศ.สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ ผศ.นิยะดา ห่อนาค
 
ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ นายวีระกุล ชายผา นายวรเทพ ฉิมทิม  
กรรมการและเลขานุการ      
 
นางวิภาดา มีแวว
กรรมการและเลขานุการ
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ประธานกรรมการ
     
     
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
     
รองประธานกรรมการ
     
     
ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
     
กรรมการ
     
นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ
นายชาติชาย ชาธรรมา
นายสมใจ นามสุดตา
นายธวัช รัตนมนตรี
นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
นางวิภาดา มีแวว
นางนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
นางสาวลลดา สินธุพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
   
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์    
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
 โทร. 0-4334-8983  โทรสาร. 0-4320-2408