ทีมงานของเรา
  • ผู้บริหาร
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • งานบริหารและสื่อสารองค์กร
  • งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • งานบริการวิชาการ
  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ  
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศร ลมไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักฯ  
   
  นายธวัช รัตนมนตรี  
ที่ปรึกษากองบริหารงาน หัวหน้างานบริการวิชาการ หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์ นางวิภาดา มีแวว
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักฯ  
   
  นายธวัช รัตนมนตรี
ผู้บริหาร
 
     
  ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักฯ  
   
  นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
     
     
     
     
   
  หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร  
   
  นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
       
นางประคอง เชียงนางาม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายประภาพรณ์ ขันชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรชตวรรณ พรมภักดี
นักวิชาการศึกษา
นายทิวากร กาเจริญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวกาญจนา บุศรีคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวภคปภา เวชกิจ
นักวิชาการศึกษา
นายชาลี พรหมอินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณภา สีดาพล
นักวิชาการศึกษา
นางสาววาสนา จงจิตกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอุมาพร ปาลสาร
พนักงานธุรการ
นางสาวสมยงค์ แหล่ยัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ
นักวิชาการศึกษา
 
นางพรรณกร สีหาบุตร
พนักงานพิมพ์ ส2
นายสุพันธ์ ขันตา
พนักงานขับรถยนต์
นายทนงศักดิ์ พิลาคำ
คนงาน
  หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   
  นางวิภาดา มีแวว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางสาวประภาพร ปิ่นใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
นักสารสนเทศ
 
นางสาวจุฑามาส จันดี
นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
นักวิชาการศึกษา
นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
       
  หัวหน้างานบริการวิชาการ  
   
  นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
   
นางสาวลลดา สินธุพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชริดา ใหลสุข
นักวิชาการศึกษา
นายณัฐพล หีบแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม
นักวิชาการศึกษา
นายพิสิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวผ่องศรี เป้งสะท้าน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
 โทร. 0-4334-8983  โทรสาร. 0-4320-2408