ทีมงานของเรา
  • ผู้บริหาร
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • กลุ่มภารกิจอำนวยการ
  • กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ
  • กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ  
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศร ลมไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์
  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ  
   
  นายธวัช รัตนมนตรี  
ที่ปรึกษาสำนักงานผู้อำนวยการ รก.หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริม และพัฒนาบริการวิชาการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย นายธวัช รัตนมนตรี นางวิภาดา มีแวว นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ  
   
  นายธวัช รัตนมนตรี
ผู้บริหาร
 
     
  ที่ปรึกษาสำนักงานผู้อำนวยการ  
   
  นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
     
     
     
     
   
  รักษาการหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ  
   
  นายธวัช รัตนมนตรี
 
หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ      
นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรชตวรรณ พรมภักดี
นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณภา สีดาพล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอุมาพร ปาลสาร
พนักงานธุรการ
นายพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ
นักวิชาการศึกษา
นางพรรณกร สีหาบุตร
พนักงานพิมพ์ ส2
นายสุพันธ์ ขันตา
พนักงานขับรถยนต์
นายทนงศักดิ์ พิลาคำ
คนงาน
หัวหน้าส่วนคลัง    
นางสาวกาญจนา บุศรีคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววาสนา จงจิตกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าส่วนพัสดุ  
นางประคอง เชียงนางาม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสมยงค์ แหล่ยัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์  
นายประภาพรณ์ ขันชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวภคปภา เวชกิจ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าส่วนโสตทัศนูปกรณ์  
นายทิวากร กาเจริญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายชาลี พรหมอินทร์
นักวิชาการศึกษา
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ  
   
  นางวิภาดา มีแวว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน  
นางสาวประภาพร ปิ่นใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจุฑามาส จันดี
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา  
 
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล  
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ  
นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
นักสารสนเทศ
นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ  
   
  นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ หัวหน้าส่วนบริการฝึกอบรม
 
นางสาวลลดา สินธุพันธ์
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวพัชริดา ใหลสุข
นักวิชาการศึกษา
นายณัฐพล หีบแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม
นักวิชาการศึกษา
นายพิสิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ
นักวิชาการศึกษา
นายลิขิต สุดใหญ๋
นักวิชาการศึกษา
นางสาวผ่องศรี เป้งสะท้าน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
 โทร. 0-4334-8983  โทรสาร. 0-4320-2408