ประกาศ/คำสั่ง ทั้งหมด

จำนวนประกาศ/คำสั่ง ทั้งหมด 101 ฉบับ
ถัดไป | หน้าสุดท้าย
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง ประเภท เอกสาร
024/2565 28 มี.ค.65
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร คำสั่งสำนัก
023/2565 21 มี.ค.65
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่พักอาศัยสำนักบริการวิชาการ คำสั่งสำนัก
8/2565 29 มี.ค.65
เรื่อง การเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 ประกาศสำนัก
021/2565 16 มี.ค.2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมข้อมูลจัดตั้งวิทยาลัยศิลปวิทยาการ คำสั่งสำนัก
019/2565 16 มี.ค.2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ คบอ . คำสั่งสำนัก
7/2565 15 มีนาคม 2565
เรื่อง มาตรการกำกับ และควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ประกาศสำนัก
016/2565 4 มี.ค. 2565
เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ power BI คำสั่งสำนัก
015/2565 4 มี.ค.2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประเมินค่างานของสำนักบริการวิชาการ คำสั่งสำนัก
017/2565 4 มี.ค. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้น คำสั่งสำนัก
013/2565 1 มี.ค.2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกองทุน-2565 คำสั่งสำนัก
1917/2565 22 ก.พ.2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตฯ ประกาศมหาวิทยาลัย
1908/2565 22 ก.พ.2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตฯ ประกาศมหาวิทยาลัย
011/2565 23 ก.พ.2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดเก็บข้อมูล EdPEx คำสั่งสำนัก
010/2565 15 ก.พ.2565
เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CANVA คำสั่งสำนัก
6/2565 17 ก.พ.2565
เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ประกาศสำนัก
009/2565 15 ก.พ.2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและจัดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การประเมิน คำสั่งสำนัก
209/2565 20 ม.ค.2565
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ประกาศมหาวิทยาลัย
007/2565 7 ก.พ.2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนา คำสั่งสำนัก
008/2565 9 ก.พ.2565
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสำรวจความต้องการทำหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ คำสั่งสำนัก
16/2564 22 ธ.ค.2564
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศสำนัก
จำนวนประกาศ/คำสั่ง ทั้งหมด 101 ฉบับ
ถัดไป | หน้าสุดท้าย