ประกาศ/คำสั่ง ทั้งหมด

จำนวนประกาศ/คำสั่ง ทั้งหมด 151 ฉบับ
ถัดไป | หน้าสุดท้าย
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง ประเภท เอกสาร
3/2566 31 มกราคม 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ หรือประเมินคุณภาพ โครงการวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) คำสั่งสำนัก
2/2566 31 มกราคม 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักบริการวิชาการ คำสั่งสำนัก
1/2566 20 มกราคม 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนครุภัณฑ์ สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คำสั่งสำนัก
84/2565 23 ธันวาคม 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรม “กลยุทธ์กำรบริหารงำนพัสดุภาครัฐอย่ำงมืออาชีพ : ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย และวิธีป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ผิดระเบียบ” รุ่นที่ ๑ สำนักบริการวิชำการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คำสั่งสำนัก
83/2565 20 ธันวาคม 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ำเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการสังคม คำสั่งสำนัก
82/2565 19 ธันวาคม 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกลางประจำศูนย์สอบ การจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น คำสั่งสำนัก
80/2565 1 ธันวาคม 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการจัดกิจกรรมครบรอบ 33 ปี การก่อตั้งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คำสั่งสำนัก
79/2565 28 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกลาง การดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปี 2565 ศูนย์ทดสอบภาคอีสาน สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น คำสั่งสำนัก
78/2565 22 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักบริการวิชาการ คำสั่งสำนัก
77/2565 28 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ชำรุดดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นการใช้งานสำนักบริการวิชาการ คำสั่งสำนัก
75/2565 15 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คำสั่งสำนัก
73/2565 4 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คำสั่งสำนัก
72/2565 3 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) คำสั่งสำนัก
71/2565 31 ตุลาคม 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ การดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ของสำนักงาน ก.พ. ศูนย์สอบขอนแก่น คำสั่งสำนัก
70/2565 17 ตุลาคม 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกลาง ประจำศูนย์สอบ การดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ของสำนักงาน ก.พ. ศูนย์สอบขอนแก่น คำสั่งสำนัก
64/2565 17 ตุลาคม 2565
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ คำสั่งสำนัก
63/2565 12 ตุลาคม 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ คำสั่งสำนัก
62/2565 11 ตุลาคม 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คำสั่งสำนัก
60/2565 3 ตุลาคม 2565
เรื่อง ให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ ณ กองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ คำสั่งสำนัก
17/2565 28 ธันวาคม 2565
เรื่อง ประกาศผลการการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศสำนัก
จำนวนประกาศ/คำสั่ง ทั้งหมด 151 ฉบับ
ถัดไป | หน้าสุดท้าย