ประกาศ/คำสั่ง ทั้งหมด

จำนวนประกาศ/คำสั่ง ทั้งหมด 125 ฉบับ
ถัดไป | หน้าสุดท้าย
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง ประเภท เอกสาร
56/2565 26 ก.ย. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 สำนักงาน ก.พ. คำสั่งสำนัก
52/2565 19 ก.ย. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สืบสานต่อยอดธุรกิจด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้ปัง" ภายใต้โครงการจับคู่ธุรกิจและสัมมนาฯ คำสั่งสำนัก
53/2565 21 ก.ย. 2565
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน หรือปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก สำนักบริการวิชาการ คำสั่งสำนัก
54/2565 21 ก.ย. 2565
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน หรือปฏิบัติการแทนหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร สำนักบริการวิชาการ คำสั่งสำนัก
51/2565 1 ก.ย. 2565
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน กรือปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก สำนักบริการวิชาการ คำสั่งสำนัก
48/2565 24 ส.ค. 2565
เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คำสั่งสำนัก
47/2565 26 ส.ค. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คำสั่งสำนัก
46/2565 24 ส.ค. 2565
เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) คำสั่งสำนัก
45/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "กอล์ฟการกุศลสำนักบริการวิชาการ ครบรอบ 33 ปี" คำสั่งสำนัก
44/2565 4 ส.ค. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)ฯ (เพิ่มเติม) คำสั่งสำนัก
42/2565 1 ส.ค. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คำสั่งสำนัก
41/2665 1 ส.ค. 2565
เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และการกำหนด Program Learning Outcome (PLOs) คำสั่งสำนัก
40/2565 4 ส.ค. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "กอล์ฟการกุศลสำนักบริการวิชาการ ครบรอบ 33 ปี" คำสั่งสำนัก
39/2565 7 ก.ค. 2565
เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น คำสั่งสำนัก
38/2565 6 ก.ค. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11 คำสั่งสำนัก
37/2565 29 มิ.ย. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สำนักบริการวิชาการ คำสั่งสำนัก
36/2565 28 มิ.ย. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัิตงานจ้างเหมา โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) คำสั่งสำนัก
35/2565 28 มิ.ย. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณ คำสั่งสำนัก
32/2565 25 พ.ค. 2565
เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักบริการวิชาการ คำสั่งสำนัก
31/2565 18 พ.ค. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกลางประจำศูนย์สอบ คำสั่งสำนัก
จำนวนประกาศ/คำสั่ง ทั้งหมด 125 ฉบับ
ถัดไป | หน้าสุดท้าย