เกี่ยวกับสำนักฯ

ประวัติการก่อตั้ง

สำนักบริการวิชาการ เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกฤษฏีกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการวิชาการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542

และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริการวิชาการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สถานที่ทำการปัจจุบัน คือ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์การก่อตั้งหน่วยงาน

1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวข้อวิชาการและวิชาชีพที่ผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ทักษะ และค่านิยมต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
2. ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิททยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้บริการแก่ชุมชน
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายในสำนักฯ

งานบริการวิชาการ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการหาความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนาโครงการพิเศษ เป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีการดำเนินงานหรือบริหารโครงการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

งานบริหารและสื่อสารองค์กร

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปภายในสำนักบริการวิชาการ งานสารบรรณ การติดต่อประสานงานและวางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในสำนักบริการวิชาการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การบริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบริการห้องประชุม สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักบริการวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานภายใน สำนักบริการวิชาการ ในด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำระบบฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล เพื่อการจัดทำระบบประกันคุณภาพ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล รวมทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักฯมีประสิทธิภาพสูงสุด