ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

แผน/ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

แผน/ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (ไตรมาส 4)
- สรุปผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และผลลัพธ์/ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)