ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

แผน/ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs
- สรุปผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และผลลัพธ์/ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)