แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น