คณะกรรมการประจำสำนัก

ประธานกรรมการประจำสำนัก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ผู้แทนคณบดี)
กรรมการ (ผู้แทนคณบดี)
กรรมการ (ผู้แทนคณบดี)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ