แบบฟอร์มภายใน

แบบฟอร์มการลา/งานบุคคล

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
ระเบียบการลา
หนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home)

แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบจัดหาพัสดุ
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ
แบบฟอร์มขอใช้บริการด้านโสตฯ
แบบฟอร์มนำส่งไปรษณีย์
แบบขอคืนคุรุภัณฑ์