ทำเนียบผู้บริหาร

ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร โพธินาม

อธิการบดี (ผู้ก่อตั้ง)

รศ.ดร.วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล

ผู้อำนวยการ (ผู้ก่อตั้ง)

ตุลาคม 2533 - ธันวาคม 2537

รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ

ผู้อำนวยการ (รักษาการ)

ธันวาคม 2537 - มิถุนายน 2538

ผศ.ดร.วีระพงศ์ แสนจันทร์

ผู้อำนวยการ

มิถุนายน 2538 - พฤศจิกายน 2545

ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ

ผู้อำนวยการ (รักษาการ)

พฤศจิกายน 2545 - กุมภาพันธ์ 2546

รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ

ผู้อำนวยการ

กุมภาพันธ์ 2546 - กุมภาพันธ์ 2550

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท

ผู้อำนวยการ (รักษาการ)

กุมภาพันธ์ 2550 - มีนาคม 2550

รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ

ผู้อำนวยการ

มีนาคม 2550 - ตุลาคม 2557

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ

ผู้อำนวยการ

ตุลาคม 2557 - ตุลาคม 2561

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ

ผู้อำนวยการ

ตุลาคม 2561 - 3 พฤษภาคม 2563

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา

ผู้อำนวยการ (รักษาการ)

4 พฤษภาคม 2563 - 3 มิถุนายน 2563

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ

ผู้อำนวยการ

4 มิถุนายน 2563 - 6 ตุลาคม 2563

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ผู้อำนวยการ (รักษาการ)

7 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ

ผู้อำนวยการ

1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน