วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรชั้นนำระดับชาติในการบูรณาการศิลปวิทยาการสู่สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

1.จัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
2.จัดการศึกษาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ (Integrated Curriculum) ตามความต้องการของสังคม ตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New learning paradigm) ของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21
3.ประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community outreach) ในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เป้าประสงค์ (Goals)

1.มีหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย แหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและเปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการ Reskill/Upskill/New skill ให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย เชื่อมโยงเข้าสู่การรับรองสมรรถนะหรือสะสมหน่วยกิตการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคมให้เพิ่มมากขึ้น
2. มีหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ (Integrated Curriculum) ตามความต้องการของสังคม โดยจัดทำหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New learning paradigm) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในหลากหลายรูปแบบ มีการเรียนการสอนที่ผสมผสาน (Hybrid/Blended learning) ทั้งการเรียนในห้องเรียน และการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ (On-site/on-line learning)
3. ประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community Outreach) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV; Creating shared value) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ค่านิยมองค์กร (Core value)

O Organizational Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
A Agility บุคลากรในองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement)
S Social Devotion อุทิศเพื่อสังคม สร้างสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

คำขวัญ/เอกลักษณ์ (Identity)

ประสานศิลปวิทยาการสู่สังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมรรถนะหลักขององค์กร
(Core Competency)

เชี่ยวชาญการจัดทำหลักสูตรอบรม และบริการวิชาการในการเพิ่มทักษะแก่ผู้รับบริการสำหรับการ Reskill, Upskill หรือ New skill ภายใต้แนวคิดบูรณาการศาสตร์เพื่อสังคม