ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา/ปณิธาน

สำนักบริการวิชาการ เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดมั่นการส่งเสริม ดำเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการและการอุทิศเพื่อสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และนานาชาติ

นโยบาย

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแห่งการประสานงานและดำเนินการ การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการสรรพวิทยาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัย เครือข่าย พันธมิตร ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการชี้นำ ชี้แนะ และร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์

1. ผลงานการบริการวิชาการ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community) ทั้งในแง่ของการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน
2. ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community Model)
3. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน (Community Participation)
4. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากผลิตผลการวิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยเป็นฐาน (Research Based University)
5. ผลงานบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้

พันธกิจ

1.พัฒนาสำนักบริการวิชาการ ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทีมีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2. เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ตลอดจนภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างที่่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Laboratory) ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย
4. สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคม พัฒนาธุรกิจ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาประเทศ และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่านิยมองค์กร

การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ตามแนวทางการบริหารที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญกับบุคลากรและคู่ความร่วมมือ การเรียนรู้ของบุคลากรและองค์กร การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ

คำขวัญ

ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล ด้วยสายใยของสำนักบริการวิชาการ

อัตลักษณ์

นำผลงานจากมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม