ปรัชญา วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำระดับชาติในการบูรณาการศิลปวิทยาการสู่สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คำขวัญ

ประสานศิลปวิทยาการสู่สังคม

ค่านิยมองค์กร

อุทิศและรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าประสงค์

1.มีหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย แหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและเปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการ reskill/upskill ให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย เน้นหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มีการรับรองสมรรถนะหรือสะสมหน่วยกิตการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิต (credit bank) เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคมให้เพิ่มมากขึ้น
2. มีหลักสูตรการจัดการศึกษาหลักสูตรปกติใหม่ (New normal curriculum) ตามความต้องการของสังคม โดยจัดทำหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New learning paradigm) ซึ่งมีทั้งหลักสูตรอนุมัติปริญญา (Degree) และหลักสูตรที่อนุมัติวุฒิบัตร (Certificate or non-degree) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในหลากหลายรูปแบบ มีการเรียนการสอนที่ผสมผสาน (Hybrid/Blended learning) ทั้งการเรียนในห้องเรียน และการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ (On-site/on-line learning) สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ ความรู้เพิ่มเติม และมีหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต (future skill) ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community outreach) ดำเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV; Creating Shared Value) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
2.จัดการศึกษาหลักสูตรปกติใหม่ (New normal curriculum) ตามความต้องการของสังคม ตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New learning paradigm)
3.ประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community outreach)ในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV)เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)