ทีมงานของเรา

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากำลังคน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก
รักษาการผู้อำนวยการ
ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต
รักษาการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการสังคม
รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการสังคม