ทีมงานของเรา

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิต
รก.ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
รก.ผอ.กองบริหารงานสำนัก
รก.ผอ.ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต
รก.ผอ.ศูนย์บริการวิชาการสังคม