โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
หัวหน้างานบริการวิชาการ
หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร
หัวหน้างานแผนยุทศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
หัวหน้างานบริการวิชาการ
หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร
หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ