ทีมงานของเรา

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร
หัวหน้างานบริการวิชาการ

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร
หัวหน้างานบริการวิชาการ
หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ