ทีมงานของเรา

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิต
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการสังคม