ข่าวสารสำนักบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวทั้งหมด)

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
พิธีถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึก สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พิธีทำบุญตักบาตรงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี คณะศึกษาศาสตร์
มข. ลงนาม MOU ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล
" ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยความผูกพัน " มุทิตาจิตแด่ อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)
มข. ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวเปิดงาน “SMART BUSSINESS EXPO 2022” ดันเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท
ชื่นชมและยินดีที่ นางสาวลลดา สินธุพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
15 ตำบล จากโครงการ U2T โชว์ผลงานเด่น ใช้เครื่องมือดิจิทัล ทำการตลาดสินค้าชุมชนจนขายได้ขายดี!
สำนักบริการวิชาการ จับมือ 16 สถาบัน จัดการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/ 2565
สำนักบริการวิชาการ รับ รางวัลหน่วยงานที่มีผู้เข้าทดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล จำนวนสูงสุด
สำนักบริการวิชาการ จับมือ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมทั่วประเทศ
U2T for BCG ตำบลเหล่า ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อก้าวสู่การค้าในตลาดออนไลน์ (ตะกร้าพายเซ)
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุนที่ 11
สำนักบริการวิชาการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

Proceeding

หลักสูตรอบรมระยะสั้น (หลักสูตรทั้งหมด)

วารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม

วารสารเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบลงทะเบียนอบรม

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักบริการวิชาการ และหน่วยงานภายนอก

สายตรงผู้อำนวยการ

ส่งอีเมลเพื่อติดต่อผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการโดยตรง

วารสารวิจัยศิลปวิทยาการลุ่มน้ำโขง

เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และบทความวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้แก่ชุมชน ผ่านบทความวิชาการของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมของสำนักบริการวิชาการ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

รายงานสถานะการเงิน

รายงานสถานะการเงิน สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมกรรมการประจำสำนักฯ

รายงานผลการประชุมกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ

จุลสาร "หน้าต่างมอดินแดง"

วีดิทัศน์แนะนำสำนักบริการวิชาการ


สารสนเทศและฐานข้อมูล

ปฏิทินการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง