ข่าวสารสำนักบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวทั้งหมด)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน ฯ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการแก้ไขผลกระทบจากเอลนีโญ่ ต่อรองนายกรัฐมนตรี
สำนักบริการวิชาการ ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566
สำนักบริการวิชาการ นำชุมชนโชว์ความสำเร็จ ในมหกรรม KKU CSV ประจำปี 2566
สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ
สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill ผู้ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน รุ่นที่ 7
สำนักบริการวิชาการ ร่วม วางพวงมาลาถวายสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี นักวิจัยดีเด่นและเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565
สำนักบริการวิชาการ นำเสนอแนวทางการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรภาครัฐ ในจังหวัดขอนแก่น
สำนักบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการจัดทำเอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
มข. ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องช่วยเหลาตอก สำหรับงานจักสาน ผลักดัน Soft Power ทางวัฒนธรรม Otop ประจำตำบลยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
สำนักบริการวิชาการ ร่วมหารือ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล ขับเคลื่อนหลักสูตร KKU Lifelong Education
มข. สร้างอาชีพจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ด้วยสูตรน้ำยำ “ยำสะใจ” และเค้กกล้วยน้ำว้านึ่ง
สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน รุ่นพิเศษ

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

หลักสูตรอบรมระยะสั้น (หลักสูตรทั้งหมด)

วารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม

วารสารเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบลงทะเบียนอบรม

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักบริการวิชาการ และหน่วยงานภายนอก

สายตรงผู้อำนวยการ

ส่งอีเมลเพื่อติดต่อผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการโดยตรง

วารสารวิจัยศิลปวิทยาการลุ่มน้ำโขง

เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และบทความวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้แก่ชุมชน ผ่านบทความวิชาการของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมของสำนักบริการวิชาการ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

รายงานสถานะการเงิน

รายงานสถานะการเงินประจำเดือน สำนักบริการวิชาการ

รายงานการประชุมกรรมการประจำสำนักฯ

รายงานผลการประชุมกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ

จุลสาร "หน้าต่างมอดินแดง"

วีดิทัศน์แนะนำสำนักบริการวิชาการ


สารสนเทศและฐานข้อมูล

ปฏิทินการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง