ข่าวสารสำนักบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักบริการวิชาการ ดูงานการปลูกใบบัวบกอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพเกษตรกร
สำนักบริการวิชาการ ปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ อ.ภูผาม่าน
สำนักบริการวิชาการ จัดเวทีวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี
สำนักบริการวิชาการ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่อำเภอภูผาม่าน
สำนักบริการวิชาการ หารือความร่วมมือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” พื้นที่ อำเภอภูเวียง
มข. หนุนเศรษฐกิจฐานรากชุมชนครบวงจรส่งเสริมการปลูกและรับซื้อบัวบกราคาสูง ให้คณะเภสัชศาสตร์ใช้วิทยาการขั้นสูงสกัดสารสำคัญสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วารสารสำนักบริการวิชาการ

ขอเชิญนักวิชาการ ส่งบทความผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ทุกมหาวิทยาลัย ทุกสถาบันการศึกษา เพื่อลงในวารสารวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน (ชื่อเดิม : วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ระบบลงทะเบียนอบรม

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักบริการวิชาการ และหน่วยงานภายนอก

รายงานประจำปี

สรุปรวมรายงานประจำปี สำนักบริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

รายงานการดำเนินงานเชิงพื้นที่บริการวิชาการ

รายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่บริการวิชาการ ชุมชนต้นแบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรุปผลการหาความต้องการของชุมชน

ข้อมูลสรุปผลการสำรวจหาความต้องการของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ไปข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ข้อมูลสารสนเทศของสำนักบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานและเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง