ข่าวสารสำนักบริการวิชาการ

วารสารสำนักบริการวิชาการ

ขอเชิญนักวิชาการ ส่งบทความผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ทุกมหาวิทยาลัย ทุกสถาบันการศึกษา เพื่อลงในวารสารวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน (ชื่อเดิม : วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ระบบลงทะเบียนอบรม

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักบริการวิชาการ และหน่วยงานภายนอก

รายงานประจำปี

สรุปรวมรายงานประจำปี สำนักบริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน

รายงานการดำเนินงานเชิงพื้นที่บริการวิชาการ

รายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่บริการวิชาการ ชุมชนต้นแบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรุปผลการหาความต้องการของชุมชน

ข้อมูลสรุปผลการสำรวจหาความต้องการของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ไปข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ข้อมูลสารสนเทศของสำนักบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานและเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง