ข่าวสารสำนักบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวทั้งหมด)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมความพร้อมบุคลากรใช้ชีวิตวัยเกษียณในยุคดิจิทัล
สำนักบริการวิชาการ เสริมความรู้ด้านการเงิน ให้ผู้ประกอบการโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 65
การบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคล รุ่นที่ 1
การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 หัวข้อ ธรรมชาติของเด็กและการเลี้ยงดูเด็กในยุคศตวรรษที่21
“การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 หัวข้อ การเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในเด็ก ฯ
การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 หัวข้อ กลวิธีรับมือเด็กปฐมวัย ด้วยความสร้างสรรค์
การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 หัวข้อ Home school มือแม่ที่สร้างลูก ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนหมดเปลือกทุกขั้นตอน”
องค์การบริหารส่วนบ้านกงหารือแนวทางการทำงานร่วมกับสำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 Workshop หัวข้อเรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ โรคเรื้อรังที่พบบ่อย”
การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 หัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุ การคัดกรองเบื้องต้นฯ
สำนักบริการวิชาการ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชมเชย โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปี 2564
“การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 หัวข้อ "นโยบายด้านการการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กพิเศษ"
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มข. พบปะและให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักบริการวิชาการ

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

หลักสูตรอบรมระยะสั้น (หลักสูตรทั้งหมด)

วารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม

วารสารเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบลงทะเบียนอบรม

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักบริการวิชาการ และหน่วยงานภายนอก

สายตรงผู้อำนวยการ

ส่งอีเมลเพื่อติดต่อผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการโดยตรง

วารสารวิจัยศิลปวิทยาการลุ่มน้ำโขง

เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และบทความวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้แก่ชุมชน ผ่านบทความวิชาการของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมของสำนักบริการวิชาการ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

รายงานสถานะการเงิน

รายงานสถานะการเงิน สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมกรรมการประจำสำนักฯ

รายงานผลการประชุมกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ

จุลสาร "หน้าต่างมอดินแดง"

วีดิทัศน์แนะนำสำนักบริการวิชาการ


สารสนเทศและฐานข้อมูล

ปฏิทินการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง