ข่าวสารสำนักบริการวิชาการ

หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

- กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม: MODIFIED MAITLAND CONCEPT รุ่นที่่2 (รายละเอียด)
- หลักสูตรผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 (รายละเอียด)

วารสารสำนักบริการวิชาการ

ขอเชิญนักวิชาการ ส่งบทความผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ทุกมหาวิทยาลัย ทุกสถาบันการศึกษา เพื่อลงในวารสารวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน (ชื่อเดิม : วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ระบบลงทะเบียนอบรม

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักบริการวิชาการ และหน่วยงานภายนอก

สายตรงผู้อำนวยการ

ส่งอีเมล์เพื่อติดต่อผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการโดยตรง

รายงานสถานะการเงิน

รายงานสถานะการเงิน สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมกรรมการประจำสำนักฯ

รายงานผลการประชุมกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ข้อมูลสารสนเทศของสำนักบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานและเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

Highlight Video


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง