ข่าวสารสำนักบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวทั้งหมด)

สำนักบริการวิชาการ เตรียมบุคลากรจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เริ่มแล้ว!!!! หลักสูตร “ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ”
สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ อบต.นาชุมแสง จัดกิจกรรมการทำน้ำสมุนไพรโบราณ เพื่อสุขภาพและสร้างรายได้แก่ผู้สูงวัย
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม : บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนด้วยนวัตกรรมอย่างบูรณาการ ด้วยเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ ครั้งที่ 2
สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การประกอบอาหารพื้นถิ่นและระดมสมองในการสร้างอัตลักษณ์ให้เมนูอาหาร"
สำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและการอบรมเพาะเห็ด เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ และ อบต.นาฝาย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ ภายใต้โครงการ U2T
สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลโควิด19 เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาสมุนไพรใกล้ตัวพิชิตโรค
สำนักบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณพรรณี ศักดิ์ทัศนา ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะผู้บริหาร แสดงความยินดี ให้กับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

ข้อมูลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ภายใต้การดูแลของสำนักบริการวิชาการ จำนวน 9 ตำบล

ระบบลงทะเบียนอบรม

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักบริการวิชาการ และหน่วยงานภายนอก

สายตรงผู้อำนวยการ

ส่งอีเมล์เพื่อติดต่อผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการโดยตรง

วารสารสำนักบริการวิชาการ

ขอเชิญนักวิชาการ ส่งบทความผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ทุกมหาวิทยาลัย ทุกสถาบันการศึกษา เพื่อลงในวารสารวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน (ชื่อเดิม : วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

รายงานสถานะการเงิน

รายงานสถานะการเงิน สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมกรรมการประจำสำนักฯ

รายงานผลการประชุมกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ

จุลสาร "หน้าต่างมอดินแดง"

สารสนเทศและฐานข้อมูล

ระบบใบจัดหาพัสดุ

ระบบเบิกพัสดุภายใน

ระบบขออนุมัติใช้รถยนต์

ระบบขออนุมัติใช้ห้องประชุม

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มข.

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ระบบจัดการข่าว

ระบบการลา

ระบบทะเบียนหนังสือส่ง

แบบฟอร์มภายใน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง