ข่าวสารสำนักบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวทั้งหมด)

สำนักฯ จัดอบรม Online หลักสูตรกายภาพบำบัดในภาวะหลังหลวม รุ่นที่ 1
สำนักฯ ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรม KM การวิเคราะห์อัตรากำลัง
ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างฯ
ผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนัก
สำนักฯ จัดกิจกรรม EdPEx Coaching ครั้งที่ 2
สำนักฯ เตรียมความพร้อมสู่การจัดทำหลักสูตร Lifelong Education
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดี คณะบริหารธุรกิจฯ และ คณะเทคโนโลยี
แสดงความยินดีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติคนใหม่
สำนักบริการวิชาการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
สำนักบริการวิชาการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อธิการบดี
สำนักฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักบริการวิชาการทำบุญครบรอบก่อตั้ง 32 ปี
สำนักบริการวิชาการรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ EdPEx ประจำปี 2563
สำนักบริการวิชาการ ร่วมเปิด ทุ่งกางหันแปลงดอกไม้นานาพันธ์ ครั้งที่ 9
สำนักบริการวิชาการ ร่วมหารือการพัฒนา Proposal และศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการพึ่งพาตนเอง ณ สำนักงานชลประทานที่ 6

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม

วารสารเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบลงทะเบียนอบรม

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักบริการวิชาการ และหน่วยงานภายนอก

สายตรงผู้อำนวยการ

ส่งอีเมล์เพื่อติดต่อผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการโดยตรง

วารสารสำนักบริการวิชาการ

ขอเชิญนักวิชาการ ส่งบทความผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ทุกมหาวิทยาลัย ทุกสถาบันการศึกษา เพื่อลงในวารสารวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน (ชื่อเดิม : วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

รายงานสถานะการเงิน

รายงานสถานะการเงิน สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมกรรมการประจำสำนักฯ

รายงานผลการประชุมกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ

จุลสาร "หน้าต่างมอดินแดง"

วีดิทัศน์แนะนำสำนักบริการวิชาการ


สารสนเทศและฐานข้อมูล

ระบบใบจัดหาพัสดุ

ระบบเบิกพัสดุภายใน

ระบบขออนุมัติใช้รถยนต์

ระบบขออนุมัติใช้ห้องประชุม

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มข.

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ระบบจัดการข่าว

ระบบการลา

ระบบทะเบียนหนังสือส่ง

แบบฟอร์มภายใน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง