ข่าวสารสำนักบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวทั้งหมด)

OAS KKU ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร "กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมายฯ" รุ่นที่ 4
สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ตรวจสอบภายใน จัดหลักสูตร "การจัดทำเอกสารปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษา ฯ"
สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งเสริมการตลาดผักปลอดสาร เชื่อมชุมชนสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดขอนแก่น
สป.อว. จับมือ มข. จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย สร้างโอกาสการทำงานด้านผู้ดูแลเด็กในต่างประเทศ
OAS KKU Upskill ด้านงานพัสดุสำหรับท้องถื่น ด้วยโปรแกรม Excel
OAS KKU พัฒนา Skill งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
OAS KKU Upskill บุคลากรภาครัฐ ด้านการใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 5รุ่นที่ 2
OAS KKU Upskill ด้านงานพัสดุในการกำหนดราคากลาง และ กระบวนการ (e-bidding)
OAS KKU ผนึกกำลัง สร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพ ต.บึงเนียม แปรรูปผลิตภัณฑ์
OAS KKU จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
OAS KKUจัดอบรมหลักสูตร “ABCDE สำหรับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา”
OAS KKU ลงพื้นที่หารือแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทย”
สำนักบริการวิชาการ มข. จัด หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ รุ่นที่ 1”
OAS KKU ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร “สัปดาห์รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2566”
สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมการบริหารตัวชี้วัดรายบุคคล ฯ รุ่นที่ 3
ผู้อำนวยการกองบริหารสำนักบริการวิชาการ นำทัพบุคลากรสอบ KKU DQ ประจำปี 2566
สำนักบริการวิชาการ รับนโยบายและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในปี 67จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

Proceeding

หลักสูตรอบรมระยะสั้น (หลักสูตรทั้งหมด)

วารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม

วารสารเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบลงทะเบียนอบรม

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักบริการวิชาการ และหน่วยงานภายนอก

สายตรงผู้อำนวยการ

ส่งอีเมลเพื่อติดต่อผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการโดยตรง

วารสารวิจัยศิลปวิทยาการลุ่มน้ำโขง

เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และบทความวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้แก่ชุมชน ผ่านบทความวิชาการของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมของสำนักบริการวิชาการ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

รายงานสถานะการเงิน

รายงานสถานะการเงินประจำเดือน สำนักบริการวิชาการ

รายงานการประชุมกรรมการประจำสำนักฯ

รายงานผลการประชุมกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ

จุลสาร "หน้าต่างมอดินแดง"

วีดิทัศน์แนะนำสำนักบริการวิชาการ


สารสนเทศและฐานข้อมูล

ปฏิทินการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง