สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ ดาวน์โหลด
ด้านงบประมาณ โครงการ จำนวนผู้รับบริการ ความพึงพอใจ
- ด้านงบประมาณ
ด้านบุคลากร ประเภทตำแหน่ง และระดับการศึกษา
ข้อมูลตามประเภทงบประมาณ ดาวน์โหลด
งบประมาณแผ่นดิน การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
งบประมาณแผ่นดิน การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
งบประมาณเงินรายได้
ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม