คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ

ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
ขั้นตอนกระบวนการรับและนำส่งเงิน สำนักบริการวิชาการ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริการวิชาการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการใช้งานระบบลาออนไลน์

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ

ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุมดุสิตา เบื้องต้น (นายทิวากร กาเจริญ)
คู่มือปฏิบัติงาน ระบบงานสารบรรณ KKU DMS (นางวิภาดา มีแวว)
การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นางสาวกาญจนา บุศรีคำ)
การขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับโครงการบริการวิชาการของสำนักบริการวิชาการ (นางรชตวรรณ พรมภักดี)
การดำเนินงานฝึกอบรม : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นางสาวลลดา สินธุพันธ์)
การประสานงานและจัดการข้อมูลสารสนเทศผู้เข้าอบรม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) (นายประหยัด สืบเมืองซ้าย)