คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ

ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
ขั้นตอนกระบวนการรับและนำส่งเงิน สำนักบริการวิชาการ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริการวิชาการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการใช้งานระบบลาออนไลน์

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ

ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงาน ระบบงานสารบรรณ KKU DMS (นางวิภาดา มีแวว)
การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นางสาวกาญจนา บุศรีคำ)
การขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับโครงการบริการวิชาการของสำนักบริการวิชาการ (นางรชตวรรณ พรมภักดี)
การดำเนินงานฝึกอบรม : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นางสาวลลดา สินธุพันธ์)
การประสานงานและจัดการข้อมูลสารสนเทศผู้เข้าอบรม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) (นายประหยัด สืบเมืองซ้าย)