กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ

กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ประกาศสำนักบริการวิชาการที่ 12/2565 เรื่อง ขยายเวลา การขอใช้เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ประกาศสำนักบริการวิชาการที่ 10/2565 เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- แบบฟอร์มสำหรับขอทุนวิจัย และนวัตกรรม / สร้างเครือข่ายบริการวิชาการ
- แบบฟอร์มสำหรับขอทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับรางวัล / การนำเสนอผลงาน / ร่วมประชุมวิชาการ / รางวัลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
- แบบฟอร์มขอขายเวลาโครงการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
- แบบรายงานความก้าวหน้าทุน วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประกาศสำนักบริการวิชาการที่ 6/2565 เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แบบฟอร์มสำหรับขอทุนวิจัย และนวัตกรรม / สร้างเครือข่ายบริการวิชาการ
- แบบฟอร์มสำหรับขอทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับรางวัล / การนำเสนอผลงาน / ร่วมประชุมวิชาการ / รางวัลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร