กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ

กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 209/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
- ประกาศสำนักบริการวิชาการที่ 15/2566 เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567
- แบบฟอร์มสำหรับขอทุนวิจัย และนวัตกรรม / สร้างเครือข่ายบริการวิชาการ
- แบบฟอร์มสำหรับขอทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับรางวัล / การนำเสนอผลงาน / ร่วมประชุมวิชาการ / รางวัลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
- แบบฟอร์มขอขายเวลาโครงการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
- แบบรายงานความก้าวหน้าทุน วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประกาศสำนักบริการวิชาการที่ 6/2565 เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แบบฟอร์มสำหรับขอทุนวิจัย และนวัตกรรม / สร้างเครือข่ายบริการวิชาการ
- แบบฟอร์มสำหรับขอทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับรางวัล / การนำเสนอผลงาน / ร่วมประชุมวิชาการ / รางวัลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร