รวมข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด


Office of Academic Service, KKU, joins two offices to revise the administrative plan for lifelong education curriculum

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ สำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น "สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ระเบียบ และความรู้ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานฯ" รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร Non-degree และ หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

สำนักบริการวิชาการ เดินหน้าหารือ แนวทางการทำหลักสูตรเพื่อผู้พิการ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตั้งเป้าสร้างอาชีพ 100 คน ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง”

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา 32 ปี KKBS

สำนักบริการวิชาการ ผนึก 3 หน่วยงาน ทบทวนแผนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education)

สำนักบริการวิชาการ มข. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ในงาน “บุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๗”

สำนักบริการวิชาการ มข. ต้อนรับวันสงกรานต์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ ” รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมแสดงความยินดี 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นสำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. คนใหม่

สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1

มข. ร่วมทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนไปสู่การปฎิบัติของจังหวัดขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ ติวเข้มเทคนิคการทำงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นสำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

OAS KKU จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ชี้ทริคการบริหารจัดการความเสี่ยง รุ่นที่ 11

เริ่มแล้ว รุ่นแรกของหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาคดีความทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน โดย สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศาลอาญา (รัชดา)

สำนักบริการวิชาการ มข. เพิ่มสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Upskill ด้าน” การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ฯ” รุ่นที่ 8

สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและสมรรถนะฯ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ความเลิศในทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม

สำนักบริการวิชาการ มข. แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกฯ อบจ.แพร่ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ! สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมหลักสูตร “EdPEx : Self-Assessment & Improvement plan”

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน” การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ฯ” รุ่นที่ 7

สำนักบริการวิชาการ มข. แก้ปัญหาดอกดาวเรืองตกเกรด จากอนุสิทธิบัตรการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ สร้างรายได้ เสริมการท่องเที่ยวให้กับศิลาโฮมสเตย์

เริ่มแล้ว กิจกรรมเฟ้นหาศักยภาพชุมชน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยทีมนักศึกษา โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567”

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน” การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด” รุ่นที่ 6

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร “การบริหารสัญญา งด ลดค่าปรับ บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อให้ได้พัสดุตามความต้องการ”

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและสมรรถนะฯ สู่ความเลิศในทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม”

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีเป็นวาระที่ 2

สำนักบริการวิชาการ หนุนบุคลากรสายสนับสนุน Upskill ทักษะการเขียนประเมินค่างานเพื่อการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

สำนักบริการวิชาการ อบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น “เสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบและสมรรถนะเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสู่ความเลิศ”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักบริการวิชาการ

มข. ชูโมเดลจากการวิจัยเรื่อง ฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับน้ำใต้ดิน ลดอัตราการเกิดของไฟป่าและหมอกควัน ต่อวุฒิสภา

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ปฎิบัติงานท้องถิ่น "ด้านความเสี่ยงและจัดทำรายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง" รุ่นที่ 10

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด ลงนาม (MOA) เพื่อให้บริการวิชาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill ด้านการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านการแพทย์และสารธารณสุข รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ อบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ มข. หนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรม : การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กฝายแกนดินซีเมนต์

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการ และการบริหารงานองค์กรที่เป็นเลิศ

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ และโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของคณะวิทยาศาสตร์

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ปี พ.ศ.2567

สำนักบริการวิชาการ อบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 รุ่น 3

สำนักบริการวิชาการ อบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดีผู้บริหาร วิทยาลัยปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ที่ได้รับรางวัล

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ตรวจสอบภายในสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น รุ่นที่ 9

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill การเจรจาไกล่เกลี่ยฯ ก่อนฟ้องอย่างครบวงจร (ทางแพ่งและอาญา) รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำนักบริการวิชาการ ติวเข้มบุคลากรด้านการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กร

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ ชี้ทริคการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 9

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหมผู้บริหาร KKBS

สำนักบริการวิชาการ มข.จัดหลักสูตรต่อเนื่องทางการพยาบาล "การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting" รุ่นที่ 18

สำนักบริการวิชาการ ร่วมเปิดงาน “เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล” ประจำปี 2567

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 14

สำนักบริการวิชาการ ร่วมประกาศเจตนารมย์ 60 ปี มข. แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ตรวจสอบภายใน ด้าน Cyber Security สำหรับ None IT-Auditor รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ ร่วม ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ มข. ครบรอบ 60 ปี

สำนักบริการวิชาการร่วมเปิด “KKU Smart flower farm 2024”

สำนักบริการวิชาการ มข.จัดหลักสูตรต่อเนื่องทางการพยาบาล “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 18

มข. ร่วมออกบูธ งานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป

สำนักบริการวิชาการ ร่วมงานแถลงข่าว ความสำเร็จ “โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน”

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น “ชี้ทริคการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รุ่นที่ 8”

ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักบริการวิชาการ ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่คณะผู้บริหารของสำนักบริการวิชาการ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ MUT ดูงานการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education)

มข. ร่วมกับ 5 เครือข่ายสถาบันการศึกษา และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประชุมเตรียมความพร้อมนำร่องเพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการ

สำนักบริการวิชาการ จุดประกายทักษะการวิจัย ด้วย “เทคนิคการตั้ง หัวข้อวิจัย ให้โดน … ให้ผ่านง่าย” Upskill บุคลากรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 67

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรเสริมทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ รุ่นที่ 5 UPskill การเจรจาเพื่อลดข้อขัดแย้งจากการทำงาน

สำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

สำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ด้านตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ Upskill งานพัสดุเสริมความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหม่ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill การเขียนประเมินค่างานฯ หนุนบุคลากรสายสนับสนุน เตรียมความพร้อมสู่การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.)

สำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหม่ คณะเทคโนโลยี มข.

สำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน

สำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหม่กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหม่ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหม่กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ กองยุทธศาสตร์ มข.

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืน ร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น

คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ รับพรปีใหม่ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 34 ปี แห่งการก่อตั้ง

สำนักบริการวิชาการ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตร Upskill ผู้ปฎิบัติงาน ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร Upskill พัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น จัดหลักสูตร เทคนิคการสอบทานและการวางแผนจัดทำ ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ จัด หลักสูตร เช็คลิสการตรวจสอบฎีกา เพื่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานฯ รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ มข. จับอบรม บูรณาการความรู้ระเบียบกฎหมาย ฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น” รุ่นที่ 9

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร”การจัดทำ TOR ให้ถูกต้องทำตามระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านงานก่อสร้าง และ การพิจารณาค่า K” รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill นักตรวจสอบภายใน พัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบทุจริต

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร”การจัดทำ TOR ให้ถูกต้องทำตามระเบียบฯ ฃการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านงานก่อสร้าง และ การพิจารณาค่า K” รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ มข. จับอบรม บูรณาการความรู้ระเบียบกฎหมาย ฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น” รุ่นที่ 8

สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับผู้แทนกรรมการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการเยี่ยมชมการจัดสอบ มาตราฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร “ชี้ทริคการจัดทำความเสี่ยงฯ และ ทำรายงานควบคุมภายใน รุ่นที่ 7 ” สำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่น

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร การสื่อสารเพื่อป้องกันฯ ความขัดแย้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

ศูนย์บริการวิชาการสังคม สำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ เพื่อหารือด้านการจัดทำหลักสูตร

สำนักบริการวิชาการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประเดือน ธันวาคม 66

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร Upskill พัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรม "การจัดทำ TOR ให้ถูกต้องทำตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านงานก่อสร้าง และ การพิจารณาค่า K" รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับอบรม บูรณาการความรู้ระเบียบกฎหมาย ฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น" รุ่นที่ 7

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร “ชี้ทริคการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด” รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมโชว์ผลงานในงาน AI Engineering & Innovation Summit 2023สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 8 พร้อมศึกษากระบวนการทำงาน ณ ศาลอาญากรุงเทพมหานครฯสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรม "การจัดทำ TOR ให้ถูกต้องทำตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านงานก่อสร้าง และ การพิจารณาค่า K" รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ Upskill บุคลากรท้องถิ่น ผู้ปฎิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับอบรม บูรณาการความรู้ระเบียบกฎหมาย ฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น" รุ่นที่ 6

สำนักบริการวิชาการ Upskill บุคลากรงานพัสดุ เสริมความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 1

กระทรวง พม. จับมือ มข. และ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ลงนามความร่วมมือ เพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข. ประกาศหนุนยกระดับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสู่ Soft Power ระดับประเทศ

สำนักบริการวิชาการ Upskill บุคลากรท้องถิ่น ผู้ปฎิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับอบรม บูรณาการความรู้ระเบียบกฎหมาย ฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น" รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร “ชี้ทริคการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด” รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับอบรม บูรณาการความรู้ระเบียบกฎหมาย ฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น" รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรม "การจัดทำ TOR ให้ถูกต้องทำตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์ฯ รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ จับมือ สมาคม สมาพันธ์เชฟประเทศไทย เตรียมความพร้อมหลักสูตรใหม่ สร้างเชฟผู้รังสรรค์ด้านอาหาร เพื่อป้อนตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ได้จัดอบรมเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 3 สร้างความเข้าใจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

สำนักบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล ขอนแก่น จัดหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์” รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตทางการพยาบาล 2 หลักสูตร การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินรุ่นที่ 11 และ กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลรุ่นที่ 29

สำนักบริการวิชาการ ร่วม พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง กราบพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มข.

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร "ชี้ทริคการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รุ่นที่ 3" upskill บุคลากรท้องถิ่น

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร Upskill บูรณาการความรู้ระเบียบกฎหมาย และงานบริหารเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น" รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชา่การ จัดหลัดสูตร UpSkill สำหรับผู้ปฎิบัติงานท้องถิ่น ด้านการจัดทำ TOR งานพัสดุ รุ่นที่ 4

สทร. ร่วมกับ มข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ Follow up Workshop ครั้งที่ 1

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดหลักสูตร Upskill บุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ EdPEx

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร Upskill เช็คลิสต์เพื่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร บูรณาการความรู้ระเบียบกฎหมาย เพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น" รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้ดำรงตำแหน่งในวาระที่ 2

สำนักบริการวิชาการร่วมแสดงความยินในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ในวาระที่ 2

สำนักบริการวิชาการ มข. ต้อนรับคณะอนุกรรมมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา หารือการจัดทำคู่มือการใช้ดินซีเมนต์ในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก สำหรับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร "ชี้ทริคการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รุ่นที่ 3"

สำนักบริการวิชา่การ จัดหลัดสูตร UpSkill สำหรับผู้ปฎิบัติงานท้องถิ่น ด้านการจัดทำ TOR งานพัสดุ รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร Upskill บูรณาการความรู้ระเบียบกฎหมาย และงานบริหารเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น" รุ่นที่1

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรท้องถิ่น UpSkill การจัดหาพัสดุโดยวิธี e-bidding ฯ รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรUpSkill ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ "แนวทางการจัดทำ TOR งานก่อสร้างฯ " รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ จัดหลัดสูตร UpSkill สำหรับผู้ปฎิบัติงานท้องถิ่น ด้านการจัดทำ TOR งานพัสดุ รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ กองบริหารวิชาการและวิจัย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นเลิศด้านงานบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ Up skill ด้านตรวจสอบภายในสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 67สำนักบริการวิชาการ หารือร่วมกับ สถาบันภาษา มข. เพื่อจัดทำหลักสูตร Lifelong Education

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หารือ แนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education)

สำนักบริการวิชาการ มข.ร่วมกับ บริษัท แพชชัน ฮอสพิทอลลิตี้ แอนด์ คูซีนกรุ๊ป จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านอาหาร

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2566

สำนักบริการวิชาการ หารือแนวทางการขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน รุ่นที่ 2สำนักบริการวิชาการ มข.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้บริการวิชาการหลักสูตร Upskill การประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ทันต่อยุคดิจิทัล

สำนักบริการวิชาการ ส่งเสริมชุมชน ผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำนักบริการวิชาการ Upskill บุคลากร เขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ร่วมกับ มข. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2566

มข. และ คณะอนุกรรมมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ร่วมรายงานผลงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยนวัตกรรมพนังดินซีเมนต์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อรองนายกรัฐมนตรี

มข. ร่วมกับ สทร. และ มธ. ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) เพื่อดำเนินงานความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย

สำนักบริการวิชาการ ร่วมเปิดตัว “รังมิ้ม” แหล่งเรียนรู้-คาเฟ่น้ำผึ้งจากต้นมานูก้าที่แรกของไทย

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน ฯ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการแก้ไขผลกระทบจากเอลนีโญ่ ต่อรองนายกรัฐมนตรี

สำนักบริการวิชาการ ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักบริการวิชาการ นำชุมชนโชว์ความสำเร็จ ในมหกรรม KKU CSV ประจำปี 2566

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill ผู้ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน รุ่นที่ 7

สำนักบริการวิชาการ ร่วม วางพวงมาลาถวายสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี นักวิจัยดีเด่นและเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565

สำนักบริการวิชาการ นำเสนอแนวทางการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรภาครัฐ ในจังหวัดขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการจัดทำเอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

มข. ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องช่วยเหลาตอก สำหรับงานจักสาน ผลักดัน Soft Power ทางวัฒนธรรม Otop ประจำตำบลยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ ร่วมหารือ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล ขับเคลื่อนหลักสูตร KKU Lifelong Education

มข. สร้างอาชีพจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ด้วยสูตรน้ำยำ “ยำสะใจ” และเค้กกล้วยน้ำว้านึ่ง

RTRDA signs MOU with KKU, the first in Thailand to be the key national pillar in engineering and rail technology innovation development of Isan

Khon Kaen University requests two institutions for deploying and developing programs for KKU Lifelong Education

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน รุ่นพิเศษ

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร UpSkill ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุท้องถิ่น รุ่นที่ 7

สำนักบริการวิชาการ เดินหน้าผลักดันหลักสูตร Lifelong Education ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ครบรอบ 51 ปี แห่งการก่อตั้ง ประจำปี 2566

สำนักบริการวิชาการ หารือ ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education)

สำนักบริการวิชาการ หารือ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education)

สำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดี 29 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำบุญวันสถาปนา 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์

สำนักบริการวิชาการ จัดงาน “สุขเกษียณ” เพื่อแสดงมุทิตาจิต ให้กับบุคลากร ประจำปี 2566

สำนักบริการวิชาการ หารือ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education)

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือน กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อนุกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำฯ วุฒิสภา นำเสนอ “นวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์” ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะฯ เพื่อสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และผลกระทบจากเอลนีโญ่ ในพื้นที่ภาคอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเจาะลึก 2 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ( KKU Lifelong Education)

สำนักบริการวิชาการ ทบทวนกระบวนการ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx & OKRs

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดโครงการ Upskill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ ด้านตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ UpSkill ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ อย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับ มือ สทร. เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมระบบราง

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Upskill ผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พัฒนาสร้างสรรค์สังคมในยุค Disruption

สำนักบริการวิชาการ ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาชุมชน ต่อ คณะกรรมการธิการการอุมศึกษา

สำนักบริการวิชาการ หารือ ร่วมคณะเทคโนโลยี เพื่อวางแนวทางการจัดทำหลักสูตร Lifelong Education

สำนักบริการวิชาการ Upskill ด้านการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6

สำนักบริการวิชาการ UpSkill ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ อย่างมืออาชีพ

สำนักบริการวิชาการ หารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร Upskill “สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision” รุ่นที่ 13

สำนักบริการวิชาการ หารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร Lifelong Education ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักบริการวิชาการ เดินหน้าผลักดันการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ปฎิบัติงานการพยาบาล ด้วยหลักสูตร Focus Charting รุ่นที่ 17

สำนักบริการวิชาการ ร่วมเปิดงาน Show&Share การผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ครั้งที่ 2

สำนักบริการวิชาการ ร่วมสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3

สำนักบริการวิชาการ Upskill การใช้ Python สำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดโครงการ Upskill ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรระยะสั้น UpSkill การบริหารงานพัสดุ อย่างมืออาชีพ รุ่น 4

สำนักบริการวิชาการ สร้างมูลค่าเศษผ้าไหมสู่งาน Hand craft สร้างรายได้วิสาหกิจชุมชน

สำนักบริการวิชาการ หารือร่วมกับคณะนิติศาสตร์ เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาหลักสูตร Lifelong Education

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2563 และ ปี2564

สำนักบริการวิชาการจัด KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม

สำนักบริการวิชาการ คว้า 2 รางวัล จากโครงการ KKU HEALTHY LIFE 4

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลรุ่นที่ 28

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร Lean Management รุ่นที่ 3 ลดต้นทุนในการดำเนินงาน ยกระดับคุณภาพองค์กร

สำนักบริการวิชาการ เปิดตัวหลักสูตรด้าน Chef technologist และ หลักสูตร KKU Lifelong Education ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรระยะสั้น Upskill ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดโครงการ Upskill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ด้านตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร Culinary Science and Technology - KKU

สำนักบริการวิชาการ ทบทวนกระบวนการ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx & OKRs

สำนักบริการวิชาการติดตามความก้าวหน้าด้านการตลาดและการส่งเสริมการสร้างรายได้ของชุมชนวัยเกษียณเทศบาลเมืองศิลา

สำนักบริการวิชาการ ร่วมถวายพุ่มราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวาระดำรงตำแหน่งคณบดีสมัยที่ 2

สำนักบริการวิชาการ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตของชุมชนท่าพระ เพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด

สำนักบริการวิชาการ ร่วม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร KKU Lifelong Education และ Culinary Science and Technology ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

Elebuffo ทีมจาก นักศึกษา มข. คว้ารางวัลชนะเลิศ The best 2023 โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ วุฒิสภา จัดเสวนา “แก้ยากจน ลดเหลื่อมล้ำด้วยนวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์”

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดโครงการ Upskill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ปฏิบัติงาน “พิชิตหนังสือเวียนพัสดุภาครัฐ ด้วยโปรแกรม EXCEL อัตโนมัติ" รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรระยะสั้น UpSkill ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

มข.จับมือ ปปช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

สำนักบริการวิชาการ Upskill การสร้าง Dashboard เพื่อนำเสนองานอย่างไรให้ปัง

Office of Academic Service, KKU, proceeds to promote ethics and integrity and build a transparency, no-corruption organization

Office of Academic Service joins KKU Science Park to hold a learning and sharing event on the past-to-present wisdom – the “HoiSin” brand of Thai Silk Pavilion Community Enterprise in Chonnabot

The Office of Academic Services at Khon Kaen University, in collaboration with the School of Leadership Development and Peace Building (Rak school), organized an upskilling course on

The Office of Academic Services at Khon Kaen University organized a lifelong education course titled "Creating a Stunning Dashboard with Excel and Google Data Studio"

The Office of Academic Services, Khon Kaen University, in collaboration with the School for Leadership and Peace, Raksakul School, organized the training program on Medical Dispute Mediation, 2nd Edition.

Office of Academic Services - Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, to guideline people into mango propagation skills for post-harvest livelihood creation to the community enterprise group of mango producers for export in Pa Po subdistricts.

สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าหนุนคุณธรรมจริยธรรม สร้างองค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งมอบตรา "ม่ะม่วงรักษ์โลก" จากกิจกรรมเพิ่มมูลค่าเพื่อการส่งออกมะม่วงดินเอียดบ้านป่าปอ

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดหลักสูตร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้งาน Upskill การทำงานด้านงานวิจัย

สำนักบริการวิชาการ ป้องกันไข้เลือดออกด้วยสเปรย์และโลชั่นสมุนไพร ส่งเสริมสุขภาพและสร้างรายได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกง

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรระยะสั้น UpSkill การ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ อย่างมืออาชีพ

สำนักบริการวิชาการ จัดวิพากษ์หลักสูตร Culinary Science and Technology

สำนักบริการวิชาการ มข. UPSKILL กลุ่มแม่บ้านตำบลพระยืนมิ่งมงคล ยกระดับไข่เค็มภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ช่องทางการสร้างรายได้อีกทางเลือกหนึ่ง

สำนักบริการวิชาการ จัด KKU Show and Share for Children แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

สำนักบริการวิชาการ มข. เพิ่มมูลค่าเพื่อการส่งออกมะม่วงดินเอียดบ้านป่าปอด้วยตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่น จากมวยนึ่งข้าวสู่ตะกร้าสาน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้วิสาหกิจชุมชน

สำนักบริการวิชาการ มข. UPSKILL กลุ่มแม่บ้านตำบลขามป้อม เพื่อยกระดับไข่เค็มภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ช่องทางการสร้างรายได้อีกทางเลือกหนึ่ง

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร "Risk Management" รุ่นที่ 9

สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน Upskill ตัวชี้วัด สมรรถนะ เพื่อมุ่งสู่การเป็น HAPPY WORKPLACE

The Office of Academic Services - Faculty of Education, Khon Kaen University, collaborated in transferring technology to enhance the community enterprise at Sala Mai Thai Community Hall, Chonnabot district.

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดโครงการ Upskill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐการจัดด้านการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักบริการวิชาการ UpSkill ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมายฯ

สำนักบริการวิชาการ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกลุ่มปลูกผักปลอดภัย

สำนักบริการวิชาการ ร่วมเปิดงาน The 24th KKU Veterinary Annual International Conference 2023 (KVAC 2023)

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และภูมิปัญญา จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่แบรนด์ “ฮอยซิ่น” ของวิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทยอำเภอชนบท

มข. ประชุมหารือร่วมกับ สทร. เพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร "การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ" รุ่นที่ 10

สำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร Upskill “พิชิตหนังสือเวียนพัสดุภาครัฐ ด้วยโปรแกรม EXCEL อัตโนมัติ

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และ การตรวจประเมินความเสี่ยง" สำหรับท้องถิ่น รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดหลักสูตร Upskill “การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย Data Analytic in Research”

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill การนำเสนอ Dashboard อย่างไรให้ปัง ด้วย Excel และ Google Data studio

OAS KKU upskill ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

UPSKILL วิสาหกิจชุมชน ไข่เค็มจอมปลวก "รติรส" สู่การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ใหม่

OAS KKU ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่อนุสรณ์สถาน หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มข. Up skill ด้านการใช้ SPSS เริ่มต้นสำหรับผู้สนใจด้านการทำวิจัย

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปี 61

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill นักเจรจาไกล่เกลี่ยขึ้นทะเบียนเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์สังคมยุค Disruption

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน ก.พ.

OAS KKU Upskill ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดหาพัสดุโดยวิธี e-bidding

OAS KKU ร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูงภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมเพื่อ UpSkill ผู้บริหารด้านการทำ EdPEx เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2

OAS KKU ร่วมแสดงความยินดีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการดำรงตำแหน่งในวาระที่ 2

OAS KKU Upskill ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

สำนักบริการวิชาการ-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านจักสานไผ่เงินล้าน สร้างแบรนด์สู่ตลาดออนไลน์

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุโดยวิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง การเขียน Spec เพื่อให้ได้พัสดุตรงตามความต้องการ

สำนักบริการวิชาการ – คณะเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดทักษะการขยายพันธุ์มะม่วงสร้างอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยวให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกตำบลป่าปอ

OAS KKU ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม”

OAS KKU ร่วมแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสการแต่งตั้งคณบดีคนใหม่

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จัดอบรม หลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ – คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทยอำเภอชนบท

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร "หลักสูตร "กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมายฯ" รุ่นที่ 7

กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2566

OAS KKU ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคนใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์

สำนักบริการวิชาการ จับมือ คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดหลักสูตรระยะสั้น Upskill การใช้โปรแกรม R สำหรับงาน Data Science

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมนำโชว์ผลงาน Khon kaen Smart city ให้กับคณะผู้บริหารจาก กสทช.

สำนักบริการวิชาการ Up skill ด้านพัสดุ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานด้านการจัดหาพัสดุโดยวิธี e-bidding

สำนักบริการวิชาการ ส่งเสริมความเท่าเทียม สร้างแนวปฎิบัติในการให้บริการที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ

OAS KKU ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้ง “15th KKUIC Establishment Day”

สำนักบริการวิชาการ มข. จับมือ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น Upskill บุคลากร ในหลักสูตรอบรมการจัดทำรายงานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel Advanced และ Google Data Studio

สำนักบริการวิชาการแสดงความยินดีกับบุคลากรที่คว้าเหรียญทองในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

นักกอล์ฟ มข. กวาด 5 ทอง 2 เงิน และ 2 ทองแดง แซง จุฬาฯ และ มช. ขึ้นเป็นอันดับ 3 เจ้าเหรียญทอง The Happiness games

นักโยนลูกเหล็ก มข. โชว์ฟอร์มเยี่ยม คว้าเหรียญทอง ในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย

OAS KKU จัดหลักสูตร“กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ

OAS KKU จัดหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม Upskill ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สำนักบริการวิชาการ ประชุมร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือและชี้แจงแนวทางจัดทำหลักสูตร KKU Lifelong Education

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill ด้านตัวชี้วัดสมรรถนะบุคลากร ให้คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

Office of Academic Services, KKU, joins Buengnium Sub-district Municipality, introducing them how to build content to promote community product sale

OAS KKU ถ่ายทอดนวัตกรรมรักษ์โลก การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บนผืนผ้าหยิบทุนทางธรรมชาติมาสร้างเงินแสน

สำนักบริการวิชาการ และ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดสอบ e-Exam ประจำปี 2566

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการศึกษาตลอดชีวิต

สำนักบริการวิชาการ มข. จับมือ เทศบาล ต.บึงเนียม แนะ วิธีสร้าง Content กระตุ้นยอดขาย สินค้าชุมชน

OAS KKU ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร "กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมายฯ" รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ตรวจสอบภายใน จัดหลักสูตร "การจัดทำเอกสารปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษา ฯ"

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งเสริมการตลาดผักปลอดสาร เชื่อมชุมชนสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดขอนแก่น

KKU joins Khon Kaen Agricultural Technology and Innovation Center to enhance circular economy by adding values to raw materials in Kang Lawa

KKU builds a difference of “Po Pla Som Po Tak”, the pickled fish made with natural material that can upgrade gifts from Ban Phue Sub-district to premium brands

KKU Academic Service Office transfers environmental friendly prototype products (BCG) to Ban Dong Sewing Community

Office of Academic Service runs 2nd workshop on making cricket rice noodle (kanom Jeen), a field art project for sustainable occupation building

“From grass weeds to something valuable in the community” – is what the Office of Academic Service does for the elderly in Sila Municipality to earn their living

Office of Academic Service, Khon Kaen University signs MOU with Chanaporn Pharma, Co. Ltd., to provide academic services in Thai traditional medicine and spa

Office of Academic Service KKU and Faculty of Agriculture hold a workshop on farming Pacific white shrimp (L. vannamei)

สป.อว. จับมือ มข. จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย สร้างโอกาสการทำงานด้านผู้ดูแลเด็กในต่างประเทศ

OAS KKU Upskill ด้านงานพัสดุสำหรับท้องถื่น ด้วยโปรแกรม Excel

OAS KKU พัฒนา Skill งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

OAS KKU Upskill บุคลากรภาครัฐ ด้านการใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 5รุ่นที่ 2

OAS KKU Upskill ด้านงานพัสดุในการกำหนดราคากลาง และ กระบวนการ (e-bidding)

OAS KKU ผนึกกำลัง สร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพ ต.บึงเนียม แปรรูปผลิตภัณฑ์

OAS KKU จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

OAS KKUจัดอบรมหลักสูตร “ABCDE สำหรับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา”

OAS KKU ลงพื้นที่หารือแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทย”

สำนักบริการวิชาการ มข. จัด หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ รุ่นที่ 1”

OAS KKU ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร “สัปดาห์รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2566”

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมการบริหารตัวชี้วัดรายบุคคล ฯ รุ่นที่ 3

ผู้อำนวยการกองบริหารสำนักบริการวิชาการ นำทัพบุคลากรสอบ KKU DQ ประจำปี 2566

สำนักบริการวิชาการ รับนโยบายและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในปี 67จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

OAS KKU หารือร่วมกับ KKUIC เพื่อเตรียมพร้อมในความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

OAS KKU ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 37 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุด้วยระบบ e-GP ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร

มข. ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดขอนแก่น เสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบพื้นที่แก่งละว้า

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมวางหลักสูตรความเสมอทางเพศภาวะ และการดูแลสุขภาพจิต

สำนักบริการวิชาการ หารือด้านการจัดทำหลักสูตร ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์

OAS KKU Upskill งานพัสดในการดำเนินงานด้านการก่อสร้าง

OAS KKU ถ่ายทอดนวัตกรรมรักษ์โลก การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บนผืนผ้าหยิบทุนทางธรรมชาติมาสร้างเงินแสน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรม การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Function : EF) สำหรับเด็กปฐมวัย

OAS KKU พลิกโฉมแบรนด์ “Yama Herb” พริก ออแกนิค หนองหญ้าม้า สู่ตลาดสากล

สำนักบริการวิชาการ ต่อยอดความสำเร็จ ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนมจีนจิ้งหรีดและน้ำยา 4 ภาค สู่ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวใน จ.ขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ มข. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดของเดิมเพิ่มเติมของใหม่ ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านจักสานไผ่เงินล้าน

สำนักบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านระบบการบริหารจัดการโรงคัดแยกผัก GMP เพื่อเตรียมส่งห้างสรรพสินค้าให้กลุ่มปลูกผักในพื้นที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

OAS KKU เปิดหลักสูตร “Fraud Audit : การตรวจสอบทุจริตสำหรับนักตรวจสอบภายใน” รุ่นที่ 4

OAS KKU ชูสินค้า “ป.ปลาส้มโพธิ์ตาก” ผสานวัสดุธรรมชาติ ยกระดับสู่แบรนด์พรีเมี่ยม

OAS KKU ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานด้านพัสดุให้กับบุคลากรในองค์กร

มข. อบรมและสร้างความเข้าใจ “การพัฒนาทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF) ให้กับผู้ปกครองใน ต.ท่ากระเสริม จังหวัดขอนแก่น

แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา 31 ปี KKBS

สำนักบริการวิชาการ Upskill ช่างตัดเย็บชุมชนในแบบ “Minimal Style” เพิ่มมูลค่าผ้าฝ้ายพื้นเมืองตำบลยางคำ

OAS KKU จับมือ สถาบันขงจื่อ หารือเพื่อเตรียมจัดทำหลักสูตร lifelong learning

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร รดน้ำขอพร สืบสานประเพณีไทย ประจำเดือน เมษายน 2566

สำนักบริการวิชาการ ร่วมสืบสานประเพณี

สำนักบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาปัจจัยการผลิตสำหรับพืชผัก ให้กับชุมชน

กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ เรียนรู้กฎหมาย วิธีป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการส่งมอบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ “ ผักยกแคร่ : ผักบ้านเสือ,สวนลุงทิด,แม่บัวพรม” สู่ชุมชนบ้านห้วยเสือเต้น

สำนักบริการวิชาการ หารือ การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อวางแผนการจัดทำหลักสูตรนำร่องเพื่อให้กับ Upskill บุคลากรในหน่วยงาน

สำนักบริการวิชาการ หารือ ร่วมกับศาลปกครองขอนแก่น เพื่อวางแผนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ด้านกฎหมายปกครอง

OAS KKU จัดหลักสูตร“กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการมัดย้อมผ้าทอมือจากวัสดุธรรมชาติและตัดเย็บผ้าไทยใส่สนุก ยกระดับผ้าทอมือพื้นเมืองตำบลบัวเงิน

สำนักบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ “เปลี่ยนขยะให้ศูนย์ สร้างรายได้ให้ชุมชน” (Zero Waste)

สำนักบริการวิชาการ ร่วม ทำบุญครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

OAS KKU Upskill บุคลากรสำนักฯ สร้างสรรค์งานข่าวสู่การทำ Content เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

ประเพณี “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2566

สำนักบริการวิชาการ ร่วมเปิดงาน “พลิกโฉม มข. สู่ประชาคมและสังคมสุขภาพดี”

วันคล้ายวันสถาปนา 29 ปี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมผลักดันกลุ่มผู้เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองตำบลโนนฆ้อง

สำนักบริการวิชาการ มข. ปั้นผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยเทคนิคซอสและน้ำยำเอนกประสงค์

สำนักบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล Smart City แก่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หลักสูตร การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ EdPEx

มข.ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม นำเสนอนำเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน ภายใต้โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี 2566

สำนักบริการวิชาการ มข. เตรียมพัฒนาแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

OAS KKU จัดหลักสูตร “การปฏิบัติในการใช้ระบบคำนวณราคากลางของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” รุ่นที่ 5

มข. ร่วมประชุม กับ สอน. เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย ฯ ปี 2566 – 2570

หลักสูตร กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 27

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหัชุมชนตัดเย็บบ้านดง ภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG)

กิจกรรมระดมความคิดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานมวยนึ่งข้าวหัตถกรรมพื้นบ้าน

หลักสูตร

OAS KKU จัดหลักสูตร “การปฏิบัติในการใช้ระบบคำนวณราคากลางของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” รุ่นที่ 4

OAS KKU ยกระดับผลิตภัณฑ์ พริก ออแกนิค หนองหญ้าม้า “ยามา เฮริ์บ” สู่ตลาดพรีเมี่ยม

สำนักบริการวิชาการ หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะทางสมอง Effective Function (EF) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

กิจกรรมผู้บริหารพบบุคคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2566

สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้นโยบาย “น้ำแก้จน ทุกคนมีน้ำ”

สำนักบริการวิชาการ ติดตาม การต่อยอดการผลิตขนมจีนจิ้งหรีดและน้ำยา 4 ภาค

หลักสูตร “การปฏิบัติในการใช้ระบบคำนวณราคากลางของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เพิ่มกำลังการผลิตเส้นตอกปราณีตและเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มจักสานไผ่ตะวัน

OAS KKU วางเป้าหมายร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจ มะม่วงดินเอียด บ้านป่าปอ เตรียมยกระดับสู่มาตราฐานตลาดส่งออก

กิจกรรมยกระดับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลา เพื่อเป็นของฝากประจำตำบลบ้านผือ

แสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล คนใหม่

สำนักบริการวิชาการ สร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มปลูกผักยกแคร่บ้านห้วยเสือเต้น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตร “การปฏิบัติในการใช้ระบบคำนวณราคากลางของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)”

หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี การพัสดุ การตรวจสอบข้อบกพร่อง ด้วยโปรแกรม EXCEL AUTO รุ่นที่ 2

ยกระดับการบริหารงานพัสดุ เรียนรู้กฎหมาย วิธีป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

กิจกรรมการ

กิจกรรมการออกแบบและประยุกต์งานหัตถกรรมร่วมสมัยเพื่อพัฒนาและยกระดับผ้าทอมือพื้นเมืองตำบลบัวเงิน

OAS KKU ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา รุ่นที่ 4

ศูนย์บริการวิชาการสังคม ลงพื้นที่หารือความต้องเพื่อยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านจักสานไผ่เงินล้าน

หลักสูตร

59 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

OAS KKU จัดโครงการการคำนวนราคากลาง ด้วยระบบ e-GP

OAS KKU จัดหลักสูตร “สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision” รุ่นที่ 12

OAS KKU จัดอบรม บริหารงานแบบ Lean ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

OAS KKU เตรียมยกระดับกลุ่มวิสาหกิจเมล่อน ต.ดอนช้าง ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

OAS KKU Upskill การผลิตตอกไม้ไผ่ กลุ่มไผ่ตะวัน ให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้น

OAS KKU ถ่ายทอดนวัตกรรมรักษ์โลก “อุ๊กผ้า” ด้วยเทคนิค Eco-Print หยิบทุนทางธรรมชาติมาสร้างเงินล้าน

OAS KKU จัดการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

สำนักบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น ยกระดับผักผลไม้ท้องถิ่นสู่สินค้าของฝากจากท่ากระเสริม

OAS KKU ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อยกระดับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาลาไหม

OAS KKU สร้างอัตลักษณ์กลุ่มปลูกผักยกแคร่บ้านห้วยเสือเต้น ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

สำนักบริการวิชาการ Upskill ทางการพยาบาล จัดอบรม “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 16

OAS KKU พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอยเชอรี่สีทอง ตำบลโนนฆ้องเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน

OAS KKU หารือร่วมกับชุมชนตัดเย็บบ้านดง เตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์ “KAMADONG” ด้วยนวัตกรรม Eco-Print ผ้าพิมพ์ลายด้วยใบไม้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG)

OAS KKU ห่วงใยบุคลากร จัดกิจกรรม Best Place to Work ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากร

OAS KKU จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับภารกิจการเป็นหน้าบ้านด้าน KKU Lifelong Education

OAS KKU กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์

สำนักบริการวิชาการ จับมือ กลุ่มมิตรผล เตรียมยกระดับสินค้ากลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้าน กม. 52 สู่ห้างสรรพสินค้า

OAS KKU UPskill ผู้ปฎิบัติงาน จัดอบรมเทคนิคการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์

OAS KKU ร่วมหารือการวิจัยโครงการ KKU Smart City

OAS KKU ปั้นนักขายวัยเก๋า Upskill ผู้สูงอายุ สู่นักขายในตลาดออนไลน์

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้นำองค์กร เปิดการอบรม “ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network” รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล KKU Life-long Education ให้กับผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมโชว์ผลงานการบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการเข้าร่วมต่อยอดส่งเสริมการตลาดและแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

OAS KKU ขยายผลงานสู่ชุมชนตำบลท่ากระเสริม จับจิ้งหรีดใส่เส้นขนมจีน เพิ่มโปรตีน สร้างมูลค่า สร้างอาชีพ

OAS KKU หาแนวทางการพัฒนาและยกระดับผ้าทอพื้นเมืองของตำบลบัวเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ 22 สถาบันการศึกษา หารือร่วมกับ กยศ. เพื่อกำหนดแนวทาง การให้กู้ยืมในหลักสูตร Reskill/Upskill โดยมีแนวคิดตาม Lifelong Education

OAS KKU จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคคลากรประจำเดือนมกราคม

OAS KKU ร่วมทำบุญในวันครบรอบ 59 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคลรุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมการโปรแกรมระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

OAS KKU ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

สำนักบริการวิชาการ ต่อยอดขนมจีนจิ้งหรีดกู่ทอง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศิลปะบนท้องนายกระดับอาชีพด้วยบูรณาการศาสตร์เพื่อความยั่งยืน

” จากดอกหญ้าสู่ดอกฟ้าที่ทรงคุณค่าในชุมชน ” OAS KKU ร่วมสร้างอาชีพ สร้างรายได้วัยเกษียณให้กับผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองศิลา

OAS KKU มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ แก่ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

OAS KKU จัด หลักสูตร ผู้ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 6

OAS KKU จับมือเทศบาลชุมชนต.ยางคำ เตรียมพลิกโฉมผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับสู่ตลาดออนไลน์

OAS KKU ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

OAS สวัสดีปีใหม่ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

OAS แสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมนำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน Dean Forum

ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต ลงพื้นที่ ต.บ้านเป็ด เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในพัฒนาแนวทางการรับรองมาตรฐานผักปลอดภัย

สำนักบริการวิชาการ ทำบุญครบรอบ 33 ปีการก่อตั้ง พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี 65

สำนักบริการวิชาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ จับมือ เทศบาลเมืองศิลา ฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ให้กับผู้สูงวัยที่เลี้ยงดูบุตรหลาน

OAS หารือ การจัดทำหลักสูตร Culinary Science and Technology

OAS KKU ร่วมทำบุญตักบาตรคณะเกษตรศาสตร์

OAS KKU ลงนามความร่วมมือ บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดทำหลักสูตร Lifelong Education เพื่อ Upskill ให้กับบุคลากรของภาครัฐ

สำนักบริการวิชาการ มข. ลงนามความร่วมมือ บริษัท ชนะพรเภสัช จำกัด เพื่อให้บริการวิชาการด้านสูตรแพทย์แผนไทยและสปา

OAS KKU จัดอบรม กิจกรรมอบรมจากท้องทุ่งกู่ทองสู่สินค้าของฝาก ขนมจีนจิ้งหรีดและน้ำยา 4 ภาค ณ อบต.กู่ทอง

OAS KKU เสริมทักษะบุคลากร ด้านการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ศูนย์บริการวิชาการสังคม ทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการ ทำงานในปี 2567

ศูนย์บริการวิชาการสังคม ดูงานศูนย์ปฏิบัติการ Smart City เรียนรู้แนวทางและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

สำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็น 1 ใน 15 หน่วยงานลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคน Human Resources, Brainpower ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้แนวใหม่ในยุคดิจิทัล

OAS KKU ร่วมงานเปิดทุ่งกังหัน แปลงดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 10

สำนักบริการวิชาการ มข. ลงนามความร่วมมือ บริษัท อีส ลิฟวิ่ง จำกัด เพื่อสร้างหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงวัย

สำนักบริการวิชาการ ร่วมสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานและการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอความก้าวหน้าระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

กิจกรรมกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต หารือร่วมกับ ทต.บ้านเป็ด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กในชุมชน

สำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. 2565

OAS KKU ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ ที่ได้รับการทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักบริการวิชาการ เปิดหลักสูตร STEM Education for ASEAN Educators

OAS KKU ประชุม

สำนักบริการวิชาการ รับ รางวัล KKU Show & Share 2022

แสดงความยินดี กับบุคลากร ที่่ได้รับรางวัล KKU Show & Share 2022

กิจกรรมกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม

เริ่มแล้ว หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย จากทางสำนักบริการวิชาการ

OAS หารือ การจัดทำหลักสูตร Culinary Science and Technology

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ชั้นนำระดับโลก

ประชุมคณะกรรมการประสานงานอาคารพิมล กลกิจ

สำนักบริการวิชาการ เฟ้นหา The Best ทีมในระดับนักศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนร่วมประกวดผลงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565

สำนักบริการวิชาการ หารือหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรไม่ปริญญาและแพลตฟอร์ม Lifelong learning

สำนักบริการวิชาการ มข. ลงนามความร่วมมือ ฟาร์มบ้านนอก อคาเดมี่ ส่งเสริมต่อยอดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย

สำนักบริการวิชาการ มข. และ ทต.บ้านเป็ด เดินหน้าพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรม Kick Off ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม

สำนักบริการวิชาการ สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ออมสินยุวพัฒน์เตรียมความพร้อมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน

แสดงความยินดี คณบดีคณะนิติศาสตร์

งาน "SMART BUSINESS EXPO 2022

แสดงความยินดี คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

แสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

แสดงความยินดี คณบดี คณะเภสัชศาสตร์

ลงนาม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติร่วมกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ งานป้องกันและรักษาความปลอดภัย

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

พิธีถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึก สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พิธีทำบุญตักบาตรงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี คณะศึกษาศาสตร์

มข. ลงนาม MOU ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล

" ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยความผูกพัน " มุทิตาจิตแด่ อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)

มข. ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวเปิดงาน “SMART BUSSINESS EXPO 2022” ดันเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท

ชื่นชมและยินดีที่ นางสาวลลดา สินธุพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

15 ตำบล จากโครงการ U2T โชว์ผลงานเด่น ใช้เครื่องมือดิจิทัล ทำการตลาดสินค้าชุมชนจนขายได้ขายดี!

สำนักบริการวิชาการ จับมือ 16 สถาบัน จัดการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/ 2565

สำนักบริการวิชาการ รับ รางวัลหน่วยงานที่มีผู้เข้าทดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล จำนวนสูงสุด

สำนักบริการวิชาการ จับมือ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมทั่วประเทศ

U2T for BCG ตำบลเหล่า ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อก้าวสู่การค้าในตลาดออนไลน์ (ตะกร้าพายเซ)

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุนที่ 11

สำนักบริการวิชาการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

สำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

KKU Show and Share for Children การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ ยกระดับเพื่อสร้างหลักสูตรโดยใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (OBE)ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ " นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs "

OAS KKU ยินดีต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการคนใหม่

OAS KKU เตรียมสร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์

44 ปี “วันสถาปนา”คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

ถอดบทเรียน “การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยี

OAS พัฒนางานด้านการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อยกระดับงานการบริการวิชาการสู่สังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมความพร้อมบุคลากรใช้ชีวิตวัยเกษียณในยุคดิจิทัล

สำนักบริการวิชาการ เสริมความรู้ด้านการเงิน ให้ผู้ประกอบการโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 65

การบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคล รุ่นที่ 1

การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 หัวข้อ ธรรมชาติของเด็กและการเลี้ยงดูเด็กในยุคศตวรรษที่21

“การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 หัวข้อ การเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในเด็ก ฯ

การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 หัวข้อ กลวิธีรับมือเด็กปฐมวัย ด้วยความสร้างสรรค์

การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 หัวข้อ Home school มือแม่ที่สร้างลูก ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนหมดเปลือกทุกขั้นตอน”

องค์การบริหารส่วนบ้านกงหารือแนวทางการทำงานร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 Workshop หัวข้อเรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ โรคเรื้อรังที่พบบ่อย”

การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 หัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุ การคัดกรองเบื้องต้นฯ

สำนักบริการวิชาการ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชมเชย โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปี 2564

“การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 หัวข้อ "นโยบายด้านการการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กพิเศษ"

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มข. พบปะและให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักบริการวิชาการ

เริ่มแล้ว หลักสูตร Non degree “การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 ของสำนักบริการวิชาการ

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 หัวข้อ การประเมินภาวะวิกฤตการช่วยชีวิตฯ

สำนักบริการวิชาการ ร่วมสัมมนาเครือข่าย คบอ. ครั้งที่ 1 /2565

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง หัวข้อ การประเมินภาวะวิกฤตการช่วยชีวิตการปฐมพยาบาลและการส่งต่อ

OAS หารือ การจัดทำหลักสูตร Culinary Science and Technology

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง หัวข้อ การเป็นผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการในธุรกิจบริการสุขภาพ

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง หัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ฯ

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง

แสดงความยินดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

สำนักฯ จัดอบรม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 หัวข้อ

OASKKU หารือร่วม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

OAS KKU หารือ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

สำนักฯ จัดอบรม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 หัวข้อ “การประเมินภาวะวิกฤตการช่วยชีวิตการปฐมพยาบาลฯ”

สำนักฯ จัดอบรม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 หัวข้อ ““การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง””

สำนักฯ จัดอบรม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุและสถานการณ์ผู้สูงอายุ”

สำนักฯ จัดอบรม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุฯ และ การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

สำนักบริการวิชาการ จับมือ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สร้างหลักสูตรสำหรับวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน

OAS หารือ การจัดทำหลักสูตร Culinary Science and Technology

ผู้อำนวยการฯ เข้าหารือ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

อบอุ่น ปลอดภัย อยู่สบายสไตล์วัยเก๋า

“วัยเก๋าไม่ก๋ากั่น”

“โดนใจวัยเก๋า ปวดคอ-ปวดหลัง”

สำนักบริการวิชาการจัดสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 17 สถาบัน

OAS KKU พัฒนาทักษะการคิดต้นทุนโครงการเพื่อรองรับภารกิจด้านหลักสูตรของสำนักฯ

สำนักบริการวิชาการ เปิดหลักสูตร ส่งต่อความรัก ผ่านความรู้สู่ก้าวใหม่วัยเก๋า (Smart health elderly)

สำนักบริการวิชาการประชุมเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ ปี 2566

งานทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ครบรอบ 30 ปี

OAS KKU ชูผลงานการพัฒนางานหัตถกรรมมรดกทางภูมิปัญญาและการทอผ้าไหมมอดินแดง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT

สำนักบริการวิชาการให้การต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ มข. จับมือ สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านโรงแรมในยุคการฟื้นตัวจากภัยพิบัติโควิด 19

OAS KKU ยกระดับการประเมินบุคลากรสู่ยุคดิจิทัลด้วยโปรแกรมการประเมินผลด้วยระบบออนไลน์

OAS หารือ การจัดทำหลักสูตร Culinary Science and Technology

การสัมมนาสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมสำหรับวิถีอีสานใหม่

หลักสูตรระยะสั้น No code Artificial Intelligence. (AI No Coding.)

หลักสูตร หลักการทำแผนที่ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการเมือง

นำเสนอโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

การมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564

กิจกรรมผู้บริหารพบบุคคลากร

หลักสูตรระยะสั้น “การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

เตรียมความพร้อมในการใช้งาน KKU LLE

ประชุมพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แสดงความยินดี เนื่องในคล้ายวันครบรอบ 28 ปี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

EdPEx Coaching ครั้งที่ 4

สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนภูผาม่าน เพื่อตั้งเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักฯ เสริมสมรรถนะบุคลากรด้านดิจิทัลด้านการนำเสนอข้อมูลด้วย Power BI

หลักสูตร

หลักสูตร สุขภาพสำหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล ฯ รุ่นที่ 1 หัวข้อ ความเสี่ยงในผู้สูงวัย : โรคหัวใจและหลอดเลือด

สำนักฯเตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น เรียนนวดไทย 150 ชั่วโมง

Academic Service Office and Savings Bank of Thailand hold the “Savings Bank’s 2022 Squared Youth’s Locality Development”

สำนักบริการวิชาการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ อาจารย์กัมพล ไทยโส

สำนักฯ เตรียมจัดทำหลักสูตร Non Degree : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักฯ วิทยากรบรรยาย “ปลูกปั้นผู้ประกอบการธุรกิจวิถีใหม่ NEC

สำนักฯ หารือการจัดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร Non-Degree ร่วมกับภาควิชาสัตว์ศาสตร์ คณะเกษตรฯ

หลักสูตร สุขภาพสำหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล ฯ รุ่นที่ 1 หัวข้อ ความเสี่ยงในผู้สูงวัย : การพลัดตกหกล้ม/การสำลักอาหาร/พฤติกรรมการกินยาผิด

สำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ หารือ การทำงานพันธกิจของสำนักฯ ร่วมกับ ที่ปรึกษาประจำสำนัก

หลักสูตร "การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 1 หัวข้อ การให้บริการด้านสุขภาพฯ : โรคเกี่ยวกับประสาท การทรงตัวและเวียนศีรษะฯ

หลักสูตร "การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 1 หัวข้อ ข้อมูลการให้บริการด้านสุขภาพเฉพาะโรคฯ : โรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์)

หลักสูตร "การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 1 หัวข้อ การดูแลตนเองของผู้สูงวัย

สำนักบริการวิชาการ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์

การอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุ การคัดกรองเบื้องต้น ฯ และ การบันทึกและรายงานผลสุขภาพ

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การส่งต่อและขอรับคำปรึกษาฯ

พิธีเปิด หลักสูตรการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ จับมือ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” ประจำปี 2565

สำนักบริการวิชาการ มข. ต้อนรับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การประเมินภาวะวิกฤตฯ

สำนักฯ เตรียมสร้างหลักสูตรระยะสั้น

การอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุฯ

สำนักฯ เตรียมเปิดหลักสูตรในด้านศิลปะการป้องกันตัว

สำนักฯ อบรมการใช้ CANVA เพื่อสร้างสมรรถนะ เสริมทักษะให้บุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

สำนักฯ จัดประชุมกรรมการพัฒนาหลัก Culinary Science and Technologyการอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ ปัญหาทางจิตเวชที่พบบ่อย ฯ

การอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ โรคเรื้อรังที่พบบ่อย: NCDฯ และ หลักการใช้ยา และการบริหารยาที่ถูกต้อง

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ โรคเรื้อรังที่พบบ่อยและการวัดสัญญาณชีพจรฯ

สำนักฯ เตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร Non-Degree ในหัวข้อ การเลี้ยงแพะ และ แกะ

กิจกรรม EdPEx Coaching ครั้งที่ 3

ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักฯ บรรยาย

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ กลุ่มอาการผู้สูงอายุ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุฯ และ การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การดูแลแบบประคับประคองฯ และ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การดูแลส่วนบุคคลและการวัดสัญญาณฯ และ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับบุคลากรสำนักบริการวิชาการ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การประเมินภาวะวิกฤตการช่วยชีวิตการปฐมพยาบาลและการส่งต่อ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ การใช้ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือกฯ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ ฯ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุฯ และ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 / 65

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ

สำนักฯ จัดอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ

ผอ.สำนักฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

เปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 3

แสดงความยินดี ประธานสภาพนักงาน มข คนใหม่

ผู้อำนวยการสำนักบริการ ร่วมพิธีเปิด KKU PRODUCTIONHOUSE อย่างเป็นทางการ

ผอ.สำนัฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประจำสำนักฯ

สำนักบริการวิชาการมอบสวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการ และ ที่ปรึกษาประจำสำนัก

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมรูปแบบออนไลน์ และภาคปฏิบัติ หลักสูตร “กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม; Modified Maitland Concept” รุ่นที่ 2

ผู้อำนวยการสำนักบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รศ.อำนวย คำตื้อ คณะกรรมการประจำสำนัก

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการในตรวจ ATK

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมทำบุญตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

ผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการประจำสำนัก

สำนักฯ จัดอบรม Online หลักสูตรกายภาพบำบัดในภาวะหลังหลวม รุ่นที่ 1

สำนักฯ ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรม KM การวิเคราะห์อัตรากำลัง

ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ สวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างฯ

ผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนัก

สำนักฯ จัดกิจกรรม EdPEx Coaching ครั้งที่ 2

สำนักฯ เตรียมความพร้อมสู่การจัดทำหลักสูตร Lifelong Education

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดี คณะบริหารธุรกิจฯ และ คณะเทคโนโลยี

แสดงความยินดีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติคนใหม่สำนักบริการวิชาการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

สำนักบริการวิชาการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อธิการบดี

สำนักฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักบริการวิชาการทำบุญครบรอบก่อตั้ง 32 ปี

สำนักบริการวิชาการรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ EdPEx ประจำปี 2563

สำนักบริการวิชาการ ร่วมเปิด ทุ่งกางหันแปลงดอกไม้นานาพันธ์ ครั้งที่ 9

สำนักบริการวิชาการ ร่วมหารือการพัฒนา Proposal และศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการพึ่งพาตนเอง ณ สำนักงานชลประทานที่ 6

๊U2T โนนคอม เตรียมความพร้อมของอาสาสมัครเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564

สำนักบริการวิชาการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ผู้นำและกฎหมายของผู้นำชุมชน U2T ตำบลบ้านเต่า

สำนักบริการวิชาการ เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมการประสานงานอาคารพิมล กลกิจ ครั้งที่ 1/2565

สำนักหอสมุดมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชกาาร สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าทอมือฯ แก่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้จัดโครงการ U2T พื้นที่ ต.โนนคอมและห้วยม่วง

U2T วังสวาบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อพัฒนาและสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชน

U2T ต.บ้านเรือจัดกิจกรรมการพิมพ์ตกแต่งกระเป๋าผ้าด้วยใบไม้ ดอกไม้ท้องถิ่น ครั้งที่ 2

u2t ตำบลบ้านเรือ บริการตรวจสุขภาพประชาชน ด้วย เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ ครั้งที่ 2

ทีม U2T กุดเค้า รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ Hackaton ระดับภูมิภาค

สำนักบริการวิชาการจัดทำแผน 4 ปี เพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

สำนักบริการวิชาการเตรียมความพร้อมนำระบบ EdPEx มาใช้พัฒนาองค์กร

สำนักบริการวิชาการและโรงเรียนนครขอนแก่น ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ จัดเวทีเสวนาวิชาการ เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ประสบความสำเร็จ

สำนักบริการวิชาการ ส่งมอบ Mobile Application BAS Delivery ให้กับ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและผู้ใช้บริการใน ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่นสำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม จัดกิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านวิชาชีพและความมั่นคงทางอาหาร

ผู้ยีิหารสำนักบริการวิชาการ เข้าแสดงความยินดีกับนายธีระชัย แสนภูวา ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักบริการและ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เยี่ยมชม การจัดแสดงผลงานจากการดำเนินงาน กับคณะผู้จ้างงานใน โครงการ U2T ของสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ มข โชว์ผลงานการพัฒนาและส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสุขภาพ มุ่งสู่ความยั่งยืน

การอบรมยกระดับชุมชนสุขภาพดีทั่วหน้า ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

กิจกรรม UNSEEN อาหารพื้นถิ่น

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส : กิจกรรมการทำพานบายศรี/ขันหมากเบน

สำนักบริการวิชาการ​ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์​ จัดกิจกรรมประชาคม​ เรื่อง:ซุ้มทางเข้า จุดเช็คอิน ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน สุนทรียภาพของรูปทรงที่มีองค์ประกอบสอดคล้องสภาพแวดล้อม สามารถสื่อความหมายสอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ อบต.นาชุมแสง จัดกิจกรรม การทำลูกประคบสมุนไพรไทย เพื่อสร้างรายได้และอาชีพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่2

สำนักบริการวิชาการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ”

U2T พื้นที่ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น : กิจกรรม การปลูกผักปลอดสารพิษรอบหนองฝายบ้านKKU Academic Service Bureau and the 5th Industrial Promotion Center, Department of Industry Promotion, Ministry of Industry holds a showcase of prototype Isan textiles

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดโครงการ บริการตรวจสุขภาพประชาชนด้วยนวัตกรรมอย่างบูรณาการโดยเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ สุขศาลา

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส : กิจกรรมการจัดผ้าในงานพิธี

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และยกระดับผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

U2T@กุดขอนแก่น จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน

สำนักบริการวิชาการเปิดกิจกรรม การพัฒนาแบรนสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ U2T พื้นที่ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ เตรียมบุคลากรจัดการศึกษาตลอดชีวิต

เริ่มแล้ว!!!! หลักสูตร “ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ”

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ อบต.นาชุมแสง จัดกิจกรรมการทำน้ำสมุนไพรโบราณ เพื่อสุขภาพและสร้างรายได้แก่ผู้สูงวัย

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม : บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนด้วยนวัตกรรมอย่างบูรณาการ ด้วยเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ ครั้งที่ 2

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและการอบรมเพาะเห็ด เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ และ อบต.นาฝาย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ ภายใต้โครงการ U2T

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลโควิด19 เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาสมุนไพรใกล้ตัวพิชิตโรค

สำนักบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณพรรณี ศักดิ์ทัศนา ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะผู้บริหาร แสดงความยินดี ให้กับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้เข้ารับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะคณะเทคโนโลยีคนใหม่

"Organic Fertilizer Pellets Production" Project at Huai Muang U2T Area

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ตำบลต้นแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

WANG SAWAP 4.0 Digital Community: Integrated Economic and Social Upgrading Project (U2T)

สำนักบริการวิชาการ รายงานความก้าวหน้าโครงการ U2T ต่อ ผช.รมต.อว.

สำนักบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักฯ นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล และนางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ ในโอกาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

The success of 2 outstanding prototype projects under U2T of KKU that win in the U2T Hackathon 2021 and prove KKU strength in community responsibilities

Academic Service Bureau, KKU trains personnel in research and article writing, aiming at founding a college

Office of Academic Service discusses collaboration under the “One Tambon One University” project in Phu Wiang District

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม "การย้อมเส้นไหมด้วยดินแดง"

สำนักบริการวิชาการ ติวเข้มบุคลากร "การเขียนข้อเสนอโครงการ"

สำนักบริการวิชาการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายก ทต.บ้านโต้น และหารือความร่วมมือการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

สำนักบริการวิชาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการวิชาการ ในรูปแบบ Online

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ”สำนักบริการวิชาการ และคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการ

U2T News: พื้นที่ตำบลวังสวาบ จัดกิจกรรมการจัดทำผังองค์กรเพื่อการบริหารจัดการกลุ่ม และจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตสู่การประเมินโรงผลิตแปรรูปเบื้องต้นสำนักบริการวิชาการ มข. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “กำหนดทิศทางพัฒนาสำนักบริการวิชาการ” ค้นหาโจทย์ต่อยอดกระบวนการทำงานในอนาคตเจาะความสำเร็จของ 2 โครงการเด่นต้นแบบ U2T พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้าชัยการแข่งขัน U2T Hackathon2021 สะท้อนภาพชัดจุดแข็ง มข.กับการทำงานเพื่อชุมชน

สำนักบริการวิชาการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้หลักสูตร

U2T News: พื้นที่ตำบลวังสวาบ จัดกิจกรรมการทำน้ำสมุนไพรกระชายน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาว เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยสมุนไพรไทยและแปรรูปซุปหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป,กล้วยครูดกึ่งสำเร็จรูป

U2T News: พื้นที่ตำบลบ้านเรือ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการส่งมอบอุปกรณ์สมทบให้ศูนย์กักกัน และจัดเตรียมสถานที่กักตัว พักพิง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดโควิค-19

U2T News: พื้นที่ตำบลบ้านเรือ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันประกอบอาหาร ทำขนมจีน และนำแมสก์ ไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

สำนักบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับทีม U2T กุดเค้า telemedicine สุขภาพอัจฉริยะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการเเข่งขัน Hackathon 2021 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ก้าวเข้าสู่กานเเข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ผอ.สำนักบริการวิชาการ มข. นำทีมถอดบทเรียน จากการปฏิบัติงานสู่การวิจัย การ วิเคราะห์ชุมชนเพื่อสร้างโจทย์วิจัย ในประเด็น “การเขียนบทความวิชาการและโจทย์วิจัยจากการบริการวิชาการสังคม”U2T News: พื้นที่ ต.บ้านเรือ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสมุนไพรลูกประคบแก่ประชาชนในตำบลบ้านเรือ

U2T News: พื้นที่ ต.บ้านเรือ จัดกิจกรรมการส่งเสริมให้ตระหนักรู้เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส "โคโรน่า 2019 (COVID-19)"

U2T News: พื้นที่ ต.บ้านเรือ จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและชุมชน

U2T News: พื้นที่ ต.บ้านเรือ จัดกิจกรรมการผลิตสารอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคืนความสมบูรณ์แก่ดินส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชุมชนสำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพ ให้ชุมชนบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ผ.อ.สำนักบริการวิชาการ นำทีมศึกษาดูงาน KKUMEDX เตรียมความพร้อมในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักสูตรวิถีใหม่ โดยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

U2T News : พื้นที่ ต.ภูเวียง จัดกิจกรรมการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพสัตว์

U2T News : พื้นที่ ต.ภูเวียง จัดกิจกรรมกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนจากสารเคมี ครั้งที่ 2

U2T News : พื้นที่ ต.ภูเวียง จัดกิจกรรมกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนจากสารเคมี ครั้งที่ 1

U2T News: พื้นที่ ต.ภูเวียง จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจการรับวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

U2T News: พื้นที่ ต.ภูเวียง กิจกรรมการทำลูกประคบ เป็นโครการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

U2T News: พื้นที่ ต.กุดเค้า จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อพัฒนาและสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนนาฝายออแกนิก

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) โดย สำนักบริการวิชาการ

U2T News: พื้นที่ ต.กุดเค้า จัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยระบบผสมผสานสำหรับเกษตรกร

U2T News: พื้นที่ ต.วังสวาป จัดกิจกรรมการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้และดอกไม้สด

U2T News: พื้นที่ ต.กุดเค้า จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคในครัวเรือนเเละสร้างรายได้

U2T News: พื้นที่ ต.วังสวาป จัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

คบอ. ประชุมหารือพืชเศรษฐกิจใหม่ และทางออกของวิสาหกิจชุมชน

สำนักบริการวิชาการ มข. อบรมเพื่อยกระดับการทอผ้าไหมสร้างอัตลักษณ์สะท้อนวิถีชุมชน

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรเพ็ชรเจริญ ในโอกาสได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ หารือเพื่อพลิกโฉมการบริการวิชาการ ตามนโยบาย Education Transform

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดีกับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนา

อธิการบดี มข. มอบนโยบายยกระดับสำนักบริการวิชาการ จัดตั้งเป็น College of Arts and Science พร้อมส่งมอบหน้าที่ให้ รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ เป็น ผอ.สำนักบริการวิชาการ คนใหม่

สำนักบริการวิชาการ ดูงานการปลูกใบบัวบกอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพเกษตรกร

สำนักบริการวิชาการ ปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ อ.ภูผาม่าน

สำนักบริการวิชาการ จัดเวทีวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี

สำนักบริการวิชาการ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่อำเภอภูผาม่าน

สำนักบริการวิชาการ หารือความร่วมมือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” พื้นที่ อำเภอภูเวียง

มข. หนุนเศรษฐกิจฐานรากชุมชนครบวงจรส่งเสริมการปลูกและรับซื้อบัวบกราคาสูง ให้คณะเภสัชศาสตร์ใช้วิทยาการขั้นสูงสกัดสารสำคัญสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สำนักบริการวิชาการ มข. ชี้แจงโครงการ

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดประชุม คบอ. “การเปลี่ยนผ่านสู่การบริการวิชาการแนวใหม่”

คณะเภสัชศาสตร์ หารือความร่วมมือกับสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การทำน้ำหมักเพื่อไล่แมลงวันให้กลุ่มปลาแดดเดียวบ้านห้วยซัน

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม” รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ ร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลา

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 27

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ 6

สำนักบริการวิชาการ เสนอ “การเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านการคิดเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 42 ปี

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล ด้าน Clinical Supervision

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 13

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 5

KICK OFF! การเปลี่ยนผ่านสู่วิทยาลัยศิลปวิทยาการ

สำนักบริการวิชาการ จัดพิธีมอบงานผู้อำนวยการ

สำนักบริการวิชาการ นำเสนอผลสำนักบริการวิชาการ รับมอบนโยบายการบริการวิชาการแนวใหม่

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

สำนักบริการวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร ครั้งที่ 5/2563

สำนักบริการวิชาการ ร่วมมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

สำนักบริการวิชาการ จัดวิพากษ์หลักสูตรปฐมวัย อบต.ท่ากระเสริม