รวมข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด


สำนักบริการวิชาการ เตรียมบุคลากรจัดการศึกษาตลอดชีวิต

เริ่มแล้ว!!!! หลักสูตร “ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ”

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ อบต.นาชุมแสง จัดกิจกรรมการทำน้ำสมุนไพรโบราณ เพื่อสุขภาพและสร้างรายได้แก่ผู้สูงวัย

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม : บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนด้วยนวัตกรรมอย่างบูรณาการ ด้วยเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ ครั้งที่ 2

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การประกอบอาหารพื้นถิ่นและระดมสมองในการสร้างอัตลักษณ์ให้เมนูอาหาร"

สำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและการอบรมเพาะเห็ด เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ และ อบต.นาฝาย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ ภายใต้โครงการ U2T

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลโควิด19 เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาสมุนไพรใกล้ตัวพิชิตโรค

สำนักบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณพรรณี ศักดิ์ทัศนา ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะผู้บริหาร แสดงความยินดี ให้กับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้เข้ารับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะคณะเทคโนโลยีคนใหม่

"Organic Fertilizer Pellets Production" Project at Huai Muang U2T Area

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ตำบลต้นแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

WANG SAWAP 4.0 Digital Community: Integrated Economic and Social Upgrading Project (U2T)

สำนักบริการวิชาการ รายงานความก้าวหน้าโครงการ U2T ต่อ ผช.รมต.อว.

สำนักบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักฯ นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล และนางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ ในโอกาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

The success of 2 outstanding prototype projects under U2T of KKU that win in the U2T Hackathon 2021 and prove KKU strength in community responsibilities

Academic Service Bureau, KKU trains personnel in research and article writing, aiming at founding a college

Office of Academic Service discusses collaboration under the “One Tambon One University” project in Phu Wiang District

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม "การย้อมเส้นไหมด้วยดินแดง"

สำนักบริการวิชาการ ติวเข้มบุคลากร "การเขียนข้อเสนอโครงการ"

สำนักบริการวิชาการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายก ทต.บ้านโต้น และหารือความร่วมมือการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

สำนักบริการวิชาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการวิชาการ ในรูปแบบ Online

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ”สำนักบริการวิชาการ และคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการ

U2T News: พื้นที่ตำบลวังสวาบ จัดกิจกรรมการจัดทำผังองค์กรเพื่อการบริหารจัดการกลุ่ม และจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตสู่การประเมินโรงผลิตแปรรูปเบื้องต้นสำนักบริการวิชาการ มข. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “กำหนดทิศทางพัฒนาสำนักบริการวิชาการ” ค้นหาโจทย์ต่อยอดกระบวนการทำงานในอนาคตเจาะความสำเร็จของ 2 โครงการเด่นต้นแบบ U2T พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้าชัยการแข่งขัน U2T Hackathon2021 สะท้อนภาพชัดจุดแข็ง มข.กับการทำงานเพื่อชุมชน

สำนักบริการวิชาการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้หลักสูตร

U2T News: พื้นที่ตำบลวังสวาบ จัดกิจกรรมการทำน้ำสมุนไพรกระชายน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาว เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยสมุนไพรไทยและแปรรูปซุปหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป,กล้วยครูดกึ่งสำเร็จรูป

U2T News: พื้นที่ตำบลบ้านเรือ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการส่งมอบอุปกรณ์สมทบให้ศูนย์กักกัน และจัดเตรียมสถานที่กักตัว พักพิง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดโควิค-19

U2T News: พื้นที่ตำบลบ้านเรือ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันประกอบอาหาร ทำขนมจีน และนำแมสก์ ไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

สำนักบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับทีม U2T กุดเค้า telemedicine สุขภาพอัจฉริยะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการเเข่งขัน Hackathon 2021 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ก้าวเข้าสู่กานเเข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ผอ.สำนักบริการวิชาการ มข. นำทีมถอดบทเรียน จากการปฏิบัติงานสู่การวิจัย การ วิเคราะห์ชุมชนเพื่อสร้างโจทย์วิจัย ในประเด็น “การเขียนบทความวิชาการและโจทย์วิจัยจากการบริการวิชาการสังคม”U2T News: พื้นที่ ต.บ้านเรือ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสมุนไพรลูกประคบแก่ประชาชนในตำบลบ้านเรือ

U2T News: พื้นที่ ต.บ้านเรือ จัดกิจกรรมการส่งเสริมให้ตระหนักรู้เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส "โคโรน่า 2019 (COVID-19)"

U2T News: พื้นที่ ต.บ้านเรือ จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและชุมชน

U2T News: พื้นที่ ต.บ้านเรือ จัดกิจกรรมการผลิตสารอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคืนความสมบูรณ์แก่ดินส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชุมชนสำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพ ให้ชุมชนบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ผ.อ.สำนักบริการวิชาการ นำทีมศึกษาดูงาน KKUMEDX เตรียมความพร้อมในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักสูตรวิถีใหม่ โดยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

U2T News : พื้นที่ ต.ภูเวียง จัดกิจกรรมการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพสัตว์

U2T News : พื้นที่ ต.ภูเวียง จัดกิจกรรมกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนจากสารเคมี ครั้งที่ 2

U2T News : พื้นที่ ต.ภูเวียง จัดกิจกรรมกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนจากสารเคมี ครั้งที่ 1

U2T News: พื้นที่ ต.ภูเวียง จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจการรับวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

U2T News: พื้นที่ ต.ภูเวียง กิจกรรมการทำลูกประคบ เป็นโครการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

U2T News: พื้นที่ ต.กุดเค้า จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อพัฒนาและสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนนาฝายออแกนิก

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) โดย สำนักบริการวิชาการ

U2T News: พื้นที่ ต.กุดเค้า จัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยระบบผสมผสานสำหรับเกษตรกร

U2T News: พื้นที่ ต.วังสวาป จัดกิจกรรมการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้และดอกไม้สด

U2T News: พื้นที่ ต.กุดเค้า จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคในครัวเรือนเเละสร้างรายได้

U2T News: พื้นที่ ต.วังสวาป จัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

คบอ. ประชุมหารือพืชเศรษฐกิจใหม่ และทางออกของวิสาหกิจชุมชน

สำนักบริการวิชาการ มข. อบรมเพื่อยกระดับการทอผ้าไหมสร้างอัตลักษณ์สะท้อนวิถีชุมชน

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรเพ็ชรเจริญ ในโอกาสได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ หารือเพื่อพลิกโฉมการบริการวิชาการ ตามนโยบาย Education Transform

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดีกับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนา

อธิการบดี มข. มอบนโยบายยกระดับสำนักบริการวิชาการ จัดตั้งเป็น College of Arts and Science พร้อมส่งมอบหน้าที่ให้ รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ เป็น ผอ.สำนักบริการวิชาการ คนใหม่

สำนักบริการวิชาการ ดูงานการปลูกใบบัวบกอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพเกษตรกร

สำนักบริการวิชาการ ปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ อ.ภูผาม่าน

สำนักบริการวิชาการ จัดเวทีวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี

สำนักบริการวิชาการ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่อำเภอภูผาม่าน

สำนักบริการวิชาการ หารือความร่วมมือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” พื้นที่ อำเภอภูเวียง

มข. หนุนเศรษฐกิจฐานรากชุมชนครบวงจรส่งเสริมการปลูกและรับซื้อบัวบกราคาสูง ให้คณะเภสัชศาสตร์ใช้วิทยาการขั้นสูงสกัดสารสำคัญสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สำนักบริการวิชาการ มข. ชี้แจงโครงการ

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดประชุม คบอ. “การเปลี่ยนผ่านสู่การบริการวิชาการแนวใหม่”

คณะเภสัชศาสตร์ หารือความร่วมมือกับสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การทำน้ำหมักเพื่อไล่แมลงวันให้กลุ่มปลาแดดเดียวบ้านห้วยซัน

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม” รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ ร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลา

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 27

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ 6

สำนักบริการวิชาการ เสนอ “การเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านการคิดเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 42 ปี

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล ด้าน Clinical Supervision

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 13

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 5

KICK OFF! การเปลี่ยนผ่านสู่วิทยาลัยศิลปวิทยาการ

สำนักบริการวิชาการ จัดพิธีมอบงานผู้อำนวยการ

สำนักบริการวิชาการ นำเสนอผลสำนักบริการวิชาการ รับมอบนโยบายการบริการวิชาการแนวใหม่

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

สำนักบริการวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร ครั้งที่ 5/2563

สำนักบริการวิชาการ ร่วมมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

สำนักบริการวิชาการ จัดวิพากษ์หลักสูตรปฐมวัย อบต.ท่ากระเสริม